Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fondsen, die boven 50 ®/0 genoteerd staan, fr 25 voor de kleinste hoeveelheid rente, die op tijd verhandelbaar is; bij niet-volgefoumeerde fondsen wordt zij genomen van de koerswaarde na aftrek van het nog te storten bedrag. Bij ruiling van stukken, d. w. z. bij verkoop van een fonds en gelijktijdigen aankoop van een ander ordres Hés), wordt alleen courtage berekend van het hoogste bedrag. Op de vrije markt is de courtage soins tot 50 °/o lager.

Van alle effecten wordt een zegelrecht geheven, dat (sedert 1907) 2 °/0 van de nominale waarde bedraagt voor alle buitenlandsche fondsen. ')

Verder wordt sedert 1908 op eiken koop en verkoop een omzetbelasting gelegd van 10 centimes per fr 1000. Voor de Fransehe rente bedraagt deze belasting IJ- centwie per fr 1000.

§ 365. FONDSEN TE ANTWEKPEN.

Antwerpen noteert de meeste fondsen van staten, provinciën en steden in percenten van de nominale waarde. Voor loten, aandeelen en obligatiön in industrieele en financieele ondernemingen wordt de koers bijna zonder uitzondering in francs per stuk opgegeven.

De kooper moet de rente afzonderlijk vergoeden, uitgezonderd bij loten van Belgische en Hollandsche steden en Japan, binnenlandsche schatkistobligatiën 5 °/0. Bij Oostenrijksche loten 1860 en Italiaansche staatsfondsen wordt rekening gehouden met de couponbelasting. Bij de rentevergoeding is de maand = 30, het jaar zz 360 dagen. Dividenden zijn in den koers begrepen; bij enkele Belgische industrie- en bankactiën wordt echter rente tegen een vast percent in rekening gebracht.

Alle fondsen, waarbij in de officieele koerslijst geen rentestand opgegeven is, worden zonder rentevergoeding verhandeld.

De vreemde valuta's worden herleid als volgt:

1 £ — fr 25,40 1 fl o/w pap. en zïle. — fr 2,10.

100 gulden — ,211,64 1 flojw goud — „ 2,54.

1 dollar = „ 5,20 1 Ko/w — „ 1,05.

1 Portug. milreis = „ 5,55 1 Japansche yen '= „ 2,57£.

De piaster en peso van fr 5,08 komen voor bij sommige Mexieaansche en Argentijnsche fondsen; de peso goud van Chili is echter fr 1,89. Voor den gouden roebel en den kredietroebel, de R Mark, de lira, de peseta en de Scandinavische kroon heeft men dezelfde vaste waarden als te Parijs (§ 364».

1) Voor buitenlandsche maatschappijen kan, onder zekere voorwaarden, het zegelrecht van 2 °/0 vervangen worden door een jaarlijksche belasting (abonnement) van ^°/0o Tali de nominale waarde der stukken, die zich in Fransehe handen bevinden.

Sluiten