Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z\jn de meest gebruikelijke rescontredagen de primo en de medio van elke maand. Voor de aandeelen der Nederlandsche Handelmaatschappij heeft de rescontre tegenwoordig om de maand plaats.

B|j het verschijnen van den termijn fixe geschiedt de levering en ontvangst den volgenden beursdag, bij opvraging of aanzegging van de in koopers of verkoopers keuze verhandelde fondsen binnen 4 dagen, tegen betaling van den bedongen koopprijs en de loopende rente sedert den laatsten verschijndag (der coupons), voorafgaande het sluiten der affaire, tot en met den dag, die den termijn fixe, de opvraging of de aanzegging voorafgaat. Dit geldt ook voor premiezaken.

Alle voor- en nadeelen, welke na den dag, waarop de handel gedaan is, op het verhandelde fonds vallen, zijn voor rekening van den kooper, met uitzondering alleen van de rente, door den verkooper bedongen, en de lotingskans.

Bij premie-affaires geschiedt de betaling der premie den volgenden beursdag tegen uitreiking van het bewijs van verbintenis. Dit bewijs is, bij niet-opvraging of aanzegging, op den laatsten dag van den termijn te half drie zonder waarde en dus de premie verbeurd. Premie-affaires in aandeelen der Handelmaatschappij moeten echter, op straffe van nietigheid, op den beursdag vóór de rescontre opgevraagd of aangezegd worden.

376) Een kapitalist te Amsterdam neemt op ultimo Maart een partij 3 °/0 Mexico a 24 °/o in prolongatie tegen ^ °/0 premie op de rescontre van ultimo April; hoeveel percent 'sjaars geniet hij van zijn kapitaal?

Elke f 24, in het fonds belegd, geeft bij de berekening een rente van f 3 per jaar of f £ per maand. Daar nu de kapitalist de fondsen neemt voor 24 °/0 (-f- rente tot ultimo Maart), op voorwaarde echter dat ze (door den haussier) na 1 maand teruggenomen zullen worden voor 24-^ °/0 (-(rente tot ultimo April), heeft hij:

Op elke f 24 één maand rente van f \

, „ , 24 , koerswinst „ tV

Op elke f 24 een totale winst van f

» * » 100 „ „ „ „ VV X f = „ 1M

De kapitalist geniet dus 1$$ °/0 in 1 maand of 15{j- °/0 'sjaars.

Opmerkingen. 1. Tegenover deze hooge rente, die de kapitalist van zijn geld maakt, staat zijn kans op verlies, ingeval de haussier bij de rescontre op ultimo April niet in staat is, de fondsen terug te nemen. Is die kans gering, dan zal hij allicht geen prolongatie-premie vragen: hij geniet dan toch nog 12^ °/0 rente van zjjn geld. Aan een kapitaalkrachtigen haussier staat hij misschien huur toe.

2. Volkomen juist is de berekening niet, al is ze voor practisch gebruik voldoende. Want het belegde kapitaal is gelijk aan de contante waarde

Sluiten