Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam moet, om te kunnen arbitreeren, een som in Engelsch geld te Londen schuldig zijn. Betaalt hg nu door middel van een remise, dan zal h0 deze aan eigen beurs kunnen koopen a ƒ12,10 per £. Laat hg daarentegen Londen trekken, dan zal hg elk £ zjjner schuld moeten betalen met 12.2^- d. i. mot ƒ12,125. Hg zal hier klaarblijkelijk van den laagsten koers gebruik maken, d. i. hg zal remitteeren. *)

383) Op welke wijze zal Londen ran de bovenstaande koersen gebruik maken, om een schuld te Amsterdam te betalen '

Men gaat hier natuurljjk van de onderstelling uit, dat Londen te Amsterdam een som in Ned. courant schuldig is. Remitteert Londen, dan doet hij ƒ12,120 van zijn schuld met 1 £ af. Geeft hg echter aan Amsterdam last om te trekken, dan zal hij met 1 £ niet meer dan ƒ 12,10 afdoen. Derhalve zal Londen van zijn eigen koers, d. i. van de remise gebruik maken, omdat hij alsdan een grootcr bedrag van zijn schuld met 1 £ dekt.

384) Hoe zal Amsterdam een schuld te Parijs moeten betalen, als de koers van Amsterdam op Parijs 48,10, die van Parijs op Amsterdam 208 bedraagt ?

Om de hier gegeven koersen te kunnen vergelijken, moet men beide tot dezelfde vaste waarde herleiden. Dit geschiedt gewoonlijk, door den koers van de vreemde plaats te herleiden tot de vaste waarde van de arbitreerende plaats.

Men zal dus hier het antwoord moeten geven op de vraag, hoeveel gulden gelgk zijn aan 100 francs, als 100 gulden een waarde hebben van 208 francs. Uit fr 208 = ƒ100 volgt:

fr 1 = f W' dus fr 100 = 100 X f w = f 48)08

Betaalt Amsterdam nu met een remise, dan betaalt hij voor elke fr 100 van zijn schuld ƒ48,10. Laat hij Parijs trekken, dan doet hij fr 208 van zijn schuld met ƒ100 of, wat op hetzelfde neerkomt, fr 100 met ƒ48,08 af.

De laatste handelwijze is, onder overigens gelijke omstandigheden, het voordeeligst; dus zal Amsterdam Parijs last geven om te trekken.

385) Hoe zal Parijs van de bovenstaande koersen gebruik maken, om een schuld te Amsterdam te betalen

Parijs herleidt eerst den Amsterdamschen koers tot de vaste waarde, die

>) Voor den koers van Amsterdam op Londen moeten wissels aangeboden zijn; hij moet dus in de kolom „papier" genoteerd staan (§ 313). Is dit niet het geval, dan heeft Amsterdam ook niet de zekerheid, dat hij de verlangde remise k ƒ12,10 per £ koopen kan. Te Londen zal de koers in de kolom „geld moeten voorkomen, d. w. z. er zal vraag naar wissels tegen den gegeven koers moeten zijn. Amsterdam moet nl. de zekerheid hebben, dat hij hoogstens ƒ12,125 per £ betaalt, als hij Londen last mocht geven, om te trekken.

Sluiten