Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmerkingen. 1. Voor de berekening van percenten in 't honderd wordt verwezen naar het voorgaande voorbeeld.

2. Daar Amsterdam den inkoop contant betaalt en een wissel trekt, die over 8/m betaalbaar is, geeft de berekening een 3/m prijs. Intusschen verloopt er tusschen den inkoop te Amsterdam en den verkoop te Weenen allicht een halve maand. Wil Amsterdam over dit tijdsverloop renteverlies in rekening brengen, dan moet hij het factuurbedrag daarmede verhoogen.

§ 419. Bij de samengestelde calculatie komt het er op aan te bepalen, op welke wijze de onkosten over de verschillende artikelen in de factuur verdeeld moeten worden. Daartoe dient men de algemeene onkosten te scheiden van de bijzondere. De eerste hebben betrekking op alle, de laatste alleen op enkele artikelen. Beide soorten van onkosten worden verder veroorzaakt óf door het gewicht 6f door de waarde der goederen, en zij moeten ook in dit opzicht van elkaar gescheiden worden, om de calculatie juist te doen zijn. Bij geringe onkosten of bij kleine verschillen tusschen de prijzen der artikelen is het intusschen niet de moeite waard, om de onkosten over het gewicht en de waarde te verdeelen; men beschouwt ze in deze gevallen gewoonlijk als gewichtsonkosten. Ook komt het voor, zooals bij manufacturen, dat men de onkosten over de artikelen verdeelt in reden van de waarde. Daarom onderscheidt men de samengestelde calculatiën in drie soorten: ai met onkosten naar het gewicht; b) met onkosten naar de waarde; c) met onkosten naar het gewicht en de waarde.

§ 420. Zijn de onkosten op de waarde of de prijsverschillen der artikelen van weinig beteekenis, dan verdeelt men alle onkosten naar liet gewicht. In deze gevallen voegt men de verschillende onkosten bij elkaar, na ze zoo noodig tot eigen geld herleid te hebben; of men vermindert den met alle onkosten verhoogden prijs der goederen met de in eigen geld gereduceerde netto waarde ter plaatse van inkoop. Uit het zoo gevonden totaalbedrag der onkosten leidt men af, welk bedrag op de gewichtseenheid valt, en vermeerdert den netto inkoop van elk artikel met de onkosten, die bij het bruto gewicht van dat artikel behooren. Uit deze som wordt, met behulp van het netto gewicht, de kostende prijs der eenheid berekend.

421) Amsterdam koopt van Samarang 15 kisten indigo als volgt: A. 6 kisten, bruto 1228$ Amst. <8, tarra 185 fL', a f 3,20 (per <B), B. 6 kisten, bruto 1029 ï', tarra 163$ a f 2,80, C. 3 kisten, bruto 634 f?, tarra 89$ "ff, a f 3,40; ontvangen, wegen, prauwhuur enz. ƒ69,50, uitgaande rechten op 1227 KG a 10 cent (per KGi, assurantie ƒ9000 a 2$ °/0 —10 °/0, polis f 2,50, commissie 2$ °/0; irisselkoers op Amsterdam 102 per 6/m; onkosten bij de aankomst te Amsterdam: vracht, inklaren, lossen, opslaan ene. f 124,39; uitleverend geioicht: A. bruto 604,5 KG, tarra 91 KG, B. bruto 506 KG, tarra 80,5 KG, C. bruto 312 KG, tarra 44 KG. Wat is de kostende prijs van elk der merken A, B en C?

Sluiten