Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leveren tegen den koers Op 16 Februari 1906 vroeg Amsterdam de

stukken op en verkocht ze a 32^. Als de coupon vervalt {, |, de couponkoers f 1,20 per $ was en de winst f 1915,621 bedroeg, vraagt men den ontbrekenden koers. ')

1816) Een kapitalist neemt op maandelijksche rescontre een fonds in prolongatie tegen een premie van £°/0. Als hg zoo doende 4-j^ °/ft interest 's jaars van zijn kapitaal geniet, hoe hoog z\jn dan koers en rentevoet van het fonds in percenten van de nominale waarde? Beide zijn geheele getallen, de eerste boven pari, de laatste onder 10.

1817) In een verkooprokening over 200 pakken gezuiverde kapok kwam voor: bruto-gewicht 7783 KG, tarra 530 KG a 30,08 cent per £ KG netto.

Onkosten: vracht over 87,840 M3, a f per M3, premie /"0,35 per

M8, loskosten f 0,35 per M3, losceel, schuitvracht, opslaan, tarren en bemonsteren f 50,20, rente 171 dagen a 5 °/0 over de te voren genoemde onkosten (1 jaar = 360 dagen), leveren, pakhuishuur en kleine kosten ƒ64,40, brandassurantie f "/0o over ƒ4800, — , courtage 1 °/0, provisie 3 °/0.

Indien het netto provenu ƒ2702,61 bedroeg, vraagt men, hoeveel gulden per M3 de vracht bedroeg? 2)

1818) Indien men te Berlijn op 10 Juni 1907 voor HM. 27000,— in niet-volgefourneerde aandeelen van zekere onderneming tegen den koers van 125 °/0, met £°/oo courtage over de volle nominale waarde en 4 °/0 beursrente van af 1 Januari 1907, HM 15007,50 betaalde, vraagt men te berekenen, hoeveel °/0 op deze aandeelen gestort was. 2)

18l9j Een exportfirma trekt op 26 September 1906 een traite, 90 dagen zicht, op een huis te Singapore, groot £ 37. 7. 8, tegen een zending gecondenseerde melk. Ze geeft dien wissel, met volledige documenten, aan een Bank te Amsterdam, van wie zij 100 °/0 voorschot daarop krijgt. Daartoe trekt de firma op dien datum, tegen f 12,— per £, een 3/m traite op de Bank voor het volle bedrag, welke de Bank accepteert per 26 December 1906. Op 26 December 1906, de traite op Singapore nog niet betaald zijnde, zorgt de firma voor dekking in contanten van het vervallende bankaccept en trekt tegelijkertijd een nieuwe 3/m traite op de Bank, welke deze per 26 Maart 1907 accepteert. Beide keeren zorgt de Bank voor het zegelen van den wissel. Zij brengt voor elk 3/m accept f °/0 acceptcommissie in rekening en op de traite op Singapore f 1,20 voor porto. Maak op 2 Maart 1907 de afrekening van de Bank met den cliënt, als zij op dien datum advies van betaling en afrekening van haar agentschap te Singapore ontvangt over de aldaar geïncasseerde traite, waarbij 1 £ — ƒ12,13-}. De Bank vergoedt rente 1 °/0 beneden het bankdisconto en berekent 1 °/0 daarboven. Bankdisconto 5 °/0. 2)

11 Acte-examens middelbaar onderwijs.

2) Acte-examens middelbaar onderwijs 1907.

Sluiten