Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder is liier van toepassing, wat in § 434 opgemerkt is omtrent het overbrengen op nieuwe rekening van die posten, welke na den dag van afsluiting vervallen.

§ 436. De progressieve methode met roode producten. Het is mogelp, de progressieve methode zoo in te richten, dat de roode producten verdwijnen en toch de berekening der renteproducten van dag tot dag kan worden bijgehouden. Is het bjjv. gebruikelgk, een rekening-courant op 30 Juni af te sluiten, en komt men, door de ervaring van vorige jaren geleid, tot de wetenschap, dat de posten, die na den gebruikelijken afsluitingsdag vervallen, zelden of nooit langer loopen dan bijv. tot 1 October, dan kieze men een lateren datum, bijv. 31 October, en berekene alle renteproducten voor dezen datum als tijdstip van afsluiting. Zoodoende vermijdt men blijkbaar de roode producten en vindt men den stand der rekening op 31 October. Om hieruit den stand op 30 Juni af te leiden, heeft men de correctie voor (4 maanden) vervroegde afsluiting aan te brengen, die in § 193 verklaard is.

De lezer, die zich oefenen wil, losse op deze wijze een paar vraagstukken op, bijv. No. 964, a en No. 965, a van § 205.

§ 436*. Vroeger is reeds opgemerkt, dat de Engelschen, bij de bepaling der rente uit een gegeven renteproduct, eerst aannemen, dat de rentestand 5°0 bedraagt, ten einde den deeler 73 (bij een verkort product) te kunnen gebruiken, en dat zij uit de zoo gevonden rente a 5 °/0 afleiden de gevraagde rente tegen het gegeven percent.

Nu is:

= 0,013699 = X 1,3699 =

— toïï (1 4" 0,3333 -f- 0,0333 -}- 0,0033) = tJt (1 4" i ~f~ 'sV "f" tJïï'

Hieruit leidt men den volgenden regel af voor de berekening der rente a 5 °/0 :

Vermeerder het gegeven renteproduct met gijn -J, verder met 'fa van 't vorige, vervolgens met fa van 7 laatst voorgaande en deel deze som door 100.

Moet men bijv. uit het renteproduct 7236 de rente a 5 °/0 berekenen, dan heeft men:

7236 •£ = 2412

ïV — iV Tan 't vorige = 241 ■siïï — iV » » — 24

9913 100

Rente k 5 °/0 = £ 99,13 = £ 99.2.7

Directe deeling door 73 geeft bij dit aanzienlijk rentebedrag 1 d minder, n.1. £ 99.2.6.

Opmerking. Is niet vooraf te bepalen, binnen welke grens de fout zal liggen?

Sluiten