Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ongunstige rapport van den oppersten gezondheidsraad, heeft de regeering het initiatief voor dit wetsontwerp niet kunnen nemen. Het asyl is evenwel gesticht en verschilt in zooverre van de totnutoe genoemde drankzuchtigengestichten, dat het meest ernstig drankzuchtigen opneemt, deliriumlijders en 011geneeselijke dronkaards.

In 1896 is evenwel aan het afgevaardigdenhuis van den Oostenrijkschen Rijksraad een regeeringsontwerp aangeboden over de „Errichtung öffentlicher Trinkerasyle" (Trinker-Entwöhnungsanstalten). In de eerste afdeeling van dit ontwerp worden werking en inrichting bepaald van de publieke drankzuchtigengestichten. Ook in de rijkswerkinrichtingen kunnen aparte afdeelingen worden opgericht voor drankzuchtigen.

In de openbare drankzuchtigengestichten moeten worden opgenomen:

le. Personen, die binnen een tijdverloop van een jaar meer dan driemaal wegens dronkenschap zijn gestraft.

2e. De tengevolge van het onmatige gebruik van alcoholische dranken zielsziek geworden en daarom in een ziekenhuis of krankzinnigengesticht opgenomen personen, die wel hun helderheid van geest hebben teruggekregen, maar nog niet genoeg zelfbeheersching hebben om de drankzucht te weerstaan.

3e. Zij, die tengevolge van het gebruik van alcoholische dranken, zonder nog krankzinnig te zijn, voor zich of hunne verwanten in moreel of economisch opzicht gevaarlijk worden of een

Sluiten