Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voeten af te haaien, zynde dese wyse de veyligste voor de Vroed'meester, en voor de Lijdster.

Dese toevallen gebeuren dikwils aan eerste geboortens, om dat de deelen nog nauw zyn. Somwylen geschied het van wegen de swakheyd van 't Kind, die daarom syn Moeder niet kan helpen, en te langer in de geboorte staat, waar door de Moeder in swaare stuypen kan komen te vallen.

Na dese moeijelijke Baaring', in de welke de deelen van de Lydster gekneust, en door de Haaken opgeschaalt zyn, bysonderlijk indien deselve door geen handig Meester zyn aangebragt, sal men de Vrouw' een wyl' laten rusten, om haar kragten te kunnen herhaalen, en na het verloop van tien a twaalf uuren, sal men de gekneusde deelen van buyten beginnen te stoven, met een afziedsel van Water, gekookt met een goede hand vol Gerst, en soo veel Kervel.

Soo eenige merkelijke verderving', ofte rotting op dese deelen toeschiet, gelijk het gemeenelijk gebeurt, om dat de selve soo na aan het rioel, om soo te seggen, van ons lighaam leggen, sonde men zich van Zee ofte Zout-water moeten bedienen, sonder te schromen de verstorvene deelen daar wakker mede te vrij ven, en indien het daar mede niet stuyten woude, sal men twee oneen Boontjes Hoolwortel, in snippers gesneden, doen kooken op een pintje goede witte Fransche wyn, tot het overblyfsel van twee derde, smeltende wat Suyker in het selve.

Men sal de Lydster met dit afziedsel, vier of vijf maal op den dag, en ook soo veel des nagts stoven: Het gebeurt dikmaals, dat de Vrouwen in sulken nood, doorliet geweld dat sy komen te lijden, een buykloop krygen, met

Sluiten