Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iets wat goed is op een lageren trap, is kwaad op een hoogeren.

In één woord: het Christendom rekent met revolutie, met een totale verandering, met bekeering, wedergeboorte en verzoening. Deze steunen allen op het bewustzijn van den val. Dezen kan S. feitelijk niet erkennen, en tracht dien dan ook weg te redeneeren 1). De evolutie laat geen plaats aan de revolutie. Zij kent slechts een openbaring, bepaald door een zekere ontwikkelingsphase, b.v. in het Brahmanisme of het Judaïsme; zij kent niet d e openbaring. Zij kent wel den honger, maar weet van geen verzadiging. Zij kan alleen den normalen mensch bevredigen; Christus kwam voor de kranken. Zij weet geen raad met de zonde en het zedelijk bewustzijn 2).

Wij naderen het einde van onze beschrijving. De welwillende lezer zal opgemerkt hebben, dat het Symbolo-Fideïsme meer en meer antwoord ging geven op deze cardinale vraag: Wat dunkt u van den Christus?

Het christologische vraagstuk werd nog in 'tzelfde jaar nader behandeld door prof. Ménégoz in eene studie over het dogma der Triniteit :i).

') Esquisse, Voorrede. Zie boven.

2) Het verwijt van „evolutionnisme," van verflauwing van het zondebegrip, van eeren der physica boven de ethica doet ook hooren R. Hollard, evenals Babut een leerling van Rothe. Zie Rev. chrét. 1897, I p. 281 -292.

') Étude sur le Dogme de la Trinité, Rev. chr. '98, 1 p. 241-265; Public, s. 1. F. p. 320-353.

Sluiten