Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar? En zoo ja, waarom? Ménégoz noemt ter toelichting ergens een historische gebeurtenis, ten bewijze, dat de Goddelijke voorzienigheid ook in 't uitwendige leven zorg draagt voor den mensch. Maar de meeste wonderen in de H. S. zijn niet het gevolg van bepaalde gebedsverhooring.

Bovendien, noemt M. de gebedsverhooring een wonder? Maar hij heeft juist een andere beteekenis aan het woord „wonder" bij zijne bestrijding toegekend.

Hoe dit zij, een nieuw onderzoek van de wonderverhalen, uitgaande van de erkenning van de buitengewone macht eener buitengewone persoonlijkheid en den samenhang op dit terrein tusschen geest en natuur, ware in 't Symbolo-Fideïsme niet misplaatst. De redeneering: er gebeuren nu geen wonderen, dus ze gebeurden ook niet in Jezus' dagen, is al even zonderling als de bewering: er zijn nu geen religieuze geniën meer" 1), dus Jezus was ook geen religieus genie. Zoolang men zelf niet weet wat men met „wonder" bedoelt, en historie en psychologie door elkander verwart — zoolang men geen studie maakt van de wonderverhalen, uitgaande van het groote wonder 2) van Jezus Christus, en lettende op den innigen samenhang van de beschrijving der groote religieuze persoonlijkheden met de meeste wonderverhalen s) — zoolang kunnen wij kleinigheden

') Esq., Préface.

2) Wij noemen „wonder" elke opvallende openbaring van de kracht Gods, die ons verwondert.

3) Om maar te noemen: Abraham, Mozes, Elia, Elisa, Jesaja, Daniël.

ia *

Sluiten