Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ons opgesomd worden als „onmogelijk," buiten bespreking laten.

Zegt prof. Ménégoz *): Wat voor ons religieus geloof van belang is, dat is niet zoozeer de historiciteit van het gebeurde, dan wel de interpretatie door de gewijde schrijvers daaraan gegeven — wij zouden daartegenover willen zeggen: wat voor ons geloofsleven van belang is, dat is juist de vraag, of er opvallende uitingen van Gods kracht hebben plaats gehad — niet de vraag of de verhalen daarvan onder den invloed staan van eene natuurbeschouwing, welke niet meer de onze is.

Dit laatste moet zonder eenig voorbehoud worden toegegeven 2), alleen is de groote vraag of de beschouwing van het Symbolo-Fideïsme van den hemel als zedelijke idee zonder meer niet in strijd is met de eischen van een gezond realisme en van een kinderlijk geloof in Hem, die sprak van het „vaderhuis met zijne vele woningen." Niet de vraag waar de hemel is maar of er een hemel is, dat is van gewicht, evenals het in ons dagelijksch leven van gewicht is niet hoe, maar of de zon „op-" en „ondergaat." (H. Bois).

Het verschil van onze wereldbeschouwing en die

') Public, s. 1. F. p. 150.

2) In het O. T. moet eehter ook met dichterlijke beschrijvingen worden rekening gehouden, alsmede met het geestengeloof — het spiritisme onzer dagen — waarover het gemakkelijker is te spotten dan een wetenschappelijk en waarachtig oordeel te vellen. Wat het Scheppingsverhaal, het „stilstaan der zon" enz. betreft is een studie van de historie der Godsdiensten van veel gewicht.

Sluiten