Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee waren, bij alle overeenkomst in de peripherie, in het centrum niet te vereenigen. De «broederlijke omgang (der Moraviërs) was hem (Wesley), evenals later Schi.f.iermacher, te angstvallig en le eng. Hij, die de wereld voor Christus wilde veroveren, kon zich niet te huis gevoelen in een kleinen kring van geloovigen... De physiognomie der broedergemeenten, als ik het zoo noemen mag, is liefelijk, maar niet krachtig.» 1) Ook de Moraviërs konden zich hunnerzijds met Wesley's leer van de Perfectie niet vereenigen 2) en zoo leefde voortaan gescheiden, wat niet bijeenhoorde.

Separatie van White field. — Het Wesleyaansch Methodisme moet krachtens zijn wezen tegen de predestinatie zijn. 3) De Weslevaan treedt op met de pretensie heel de wereld te zullen bekeeren, en dit kan hij alléén doordien hij zich baseert op de leer der algemeene verzoening en 'i breed roemt van een Christus pro omnibus. Ontbreekt echter deze grond des roemens, dan is het Weslevanisme geen Wesleyanisme meer. Is er een uitverkiezing uit de wereld, dan wordt het gansche organisme ontzenuwd.

Derhalve moest wel vroeger of later een principiëele scheiding tusschen Wesley en Whitefield plaats vinden. Het zwaard der predestinatie, dat heel het Christendom verdeelt, sneed ook den band der liefde en der vriendschap door van deze twee mannen met harten van goud. Wesley dronk het Arminianisme als met de moedermelk in en kon zelfs het gematigdst Calvinisme niet ver-

1) I). Ciiaktepie de la Saussaye, Godsdienstige Bewegingen van dezen Tijd in liaren Oorsprong geschetst, p. 131, 133.

2) Zixzexdouf aan Wesley : lino, istic dicis, «Verè Christianos non esse miseros peecatores» Falsissiinum. Optimi hominum ad mortem nsqne miserabilissimi sunt peecatores... Nullam inhaerentem perfectionem in liac vita agnosco. Est hic error erroruin. Hum per totum orbum igne et gladio persequor, eonculco, ad internecionem do. Christus est sola perfeetio nostra (Jml, Sept. 3, 1741).

3) JCngst, a. w., p. 11.

5

Sluiten