Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertreden zij deze heiligheden des Heeren met onheilige voeten, dan moet de Kerk hen door vermaan en tucht in het rechte spoor brengen of bij hardnekkig verzet eventueel van de gemeente als onwaardige leden afsnijden. Van zending kan men echter bij hen niet spreken zonder de geestelijke realiteit van Doop en Genadeverbond in het aangezicht te slaan.

Wie met de practijk van den Methodist hekend is, weet dat hij op geen van deze dingen acht geeft. Nog minder kan het nieuwe leven hem bevredigen, wanneer het uit de geestelijke potentiën, naast het natuurlijke, langzaam doch zeker opwast. x) In zijn bekeeringsijver leest hij over Mark. 4 : 28 heen: «de aarde brengt van zelve vrucht voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar»; en stelt als voorwaarde 1. een abrupt breken met wat voorafgaat2) (dit eischt zijn Ascetisme) en 2. een openlijke verklaring van bekeerd te zijn. 3) Aan ieder die deze merkteekenen eener Methodistische bekeering niet draagt, wordt onmiddellijk de oorlog verklaard.

En bij deze oorlogsverklaring blijft het niet. Wie achter de «kopjes» blijft liggen en niet stormenderhand in het gebied van den vijand indringt, wint geen grondgebied en verliest zijn vaderland. Maar de Methodist is een geestelijk Imperialist; zijn parool luidt: «aggressieue evangeli-

1) Hoekstra, liet Methodisine. p. 13: Het bedaarde opeten van 't Woord door een van den Geest der genade begeerig gemaakte /iel — zooals een Gereformeerd menseh dat wel kent — dat is eigenlijk niet naar den smaak van den Methodist.

2) Julia Wkdgwood : The birthday of a Christian was shifted froni his baptism to his conversion (Higg, a. w., p. 37).

3) G. Bkebee, Beacon Lights, p. 17: Confess your conversion far and wide, so that you may be ashamed to fall away. — J. G. Stuart, Talk to New Couverts, p. 22: It will do you a lot of good, and save you from no end of difliculty, if, instcnd of leaving it lor other people to find out, you run up your colours at once. — Gregory, a. w., p. 20: Methodism is essentially au outspoken fact, an outspeaking organism. It knows nothing of a still-horn Church-membership, or a tongue-tied spirituality.

Sluiten