Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze heilsweldaad, door het geloof alleen verkregen, vormt den weg naar liet einddoel*) — de perfectie d. \v. z. een hoogtepunt van volkomen zondeloosheid in dit leven bereikbaar. In dit laatste stadium zijn intusschen menschelijke «ignorance »; « mistake», «infirmities» en «temptations» 2) niet uitgebannen; vooral deze laatste niet, daar de volkomen geheiligde mensch door verzoeking weer tot zonde kan verlokt worden 3) en zoo, ondanks zijn perfectie, eenige oogenblikken later een duivel kan zijn.4) Ook bij de perfectie heeft men een duidelijke Getuigenis des H. Geestes van noode. B)

In korte trekken heb ik getracht de Methodistische heilsleer te schetsen. In even enge begrenzing kan echter dit stelsel van Gereformeerd standpunt niet grondig worden weerlegd: om dit te kunnen doen dient men een groot aantal teksten te exegetiseeren en heel den locus de salute ter sprake te brengen, wat hier niet wel doenlijk is. Noodzakelijk is het ook niet. Doel toch van boven gegeven analyse was te doen uitkomen, dat de leerstellingen van Wesley met de Reformatorische, meer speciaal met de Gereformeerde, beschouwing van de loei de salute al heel weinig gemeen hebben, ja in veel opzichten vierkant daartegenover staan. Hoe dan ook Loofs 6) nog pas kon beweren, dat de leer der Wesleyanen

1) SüLZBERGER, a. W., p. 621.

2) Wesley, Works. VI, p. 5.

3) Sulzberger, a. w., p. 637: Es ist eine zu gewöhRliche Sache, dass Personen es melir als einmal verloren, ehe sie fest darin gegründet waren.

I) Wesley, Works, V, p. 167: Faith... without which, notwithstanding all our present holiness, we sliouhl be devils the next moment.

3) Sulzberger, a. w., p. 640.

6) IJerzog*, XII, p. 798: Eigentliche LelirdiITerenzen hat der Metliodisnius im Vergleich mit universalistisch gerichtetem reformirtem Protestaiitisnius nicht.

Sluiten