Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1945. Het vel over de ooren halen. Vgl. to fleece, to strip, to shear, alle drie ook met de beteekenis van to skin (St.).

1940. Uit zijn vel springen. Hierbij geeft Stoett zonder meer to jump out of one's skin, maar jump (leap, out of one's skin doet men bijna altijd van vreugde in het Engelsch. Zoo leest men in Barham's The Tragedy :

St. MEGRIN, had almost jumper/ out of his skin For joy that day when the post eame in.

In Xich. Xick/ehy van Dickens vindt men het op dezelfde wijze gebruikt in Ch. XXXVIII.

Het Schotsch heeft eveneens to be like to loup out o one's skin, a phrase used to express a transport of joy. zegt Jamieson. Verder kan vermeld worden, dat de uitdrukking in het Engelsch al een honderd jaar vroeger voorkomt dan bij ons, ui. in de (Jhester Plays van omtrent 1450 (Kington Oliphant). Vgl. Murkay!

1947. Het veld behouden. Ook nog to hold the field naast to keep the field. Vgl. A. Birrel, Obiter Jticta: This last edition will long hold the field (Murray).

1948. Het veld ruimen. In het Eng. to leare the field (fig.), bijv.: If you have won, I leare the field iH. A. Jones, Carnac Sahib, p. 56). In het Am. to yield the field CE. . bellamy, Looking backw.). Ook soms to void the field (F.).

1949. Veld winnen. Naast het minder gebruikelijke grond winnen staat het in het Eng. zeer gewone to gain ground.

1950. Uit het veld geslagen. Eigenaardig is de afwijking van to beat out of the field, dat in het Eng. alleen in den zin van verslaan, het winnen van voorkomt. Zoo vindt men bijv. bij Helen Mathern in Cinders, p. 7 T.:

And that he had not placed her before duty, and that fierce love of adventure which in nine cases out of ten beats love out of the field in a real man's heart, made her furious." In The new Lady Teazle, p. 228 T. schrijft zij :

Sluiten