Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en onoplosbaar is in zuren, ook in azijnzuur, terwijl er eene groote hoeveelheid purinebases, hoofdzakelijk adenine, uit te verkrijgen is. In verdunde ammoniak is deze nucleine oplosbaar en kan dan door azijnzuur weer neergeslagen worden.

Het histon is, zooals gezegd, in het zoutzuur opgelost ; door ammoniak kan het daaruit echter niet volledig neergeslagen worden, maar wel, wanneer de zoutzure oplossing vooraf gedialyseerd is. De reden hiervan is de volgende. Voegt men bij de oplossing in 0.8 °/0 HC1, ammoniak, dan ontstaat in de vloeistof eene niet onbelangrijke hoeveelheid ammoniumchloride; ik vond nu, dat ammoniumchloride in staat was, de praecipitatie van het histon te belemmeren. Ook keukenzout, calciumchloride en andere zouten oefenden dezelfde werking uit; in overeenstemming hiermede kon dan ook het histon, dat met ammoniak neergeslagen was, door toevoeging van ammoniumchloride in voldoende hoeveelheid geheel weer opgelost worden.

Bang ') vermeldt, dat ammoniumzouten in het algemeen de praecipitatie van de histonen door ammoniak bevorderen, 't Is mij niet duidelijk geworden, waaraan het is toe te schrijven, dat ik hier een tegengesteld resultaat verkreeg.

Wanneer de zoutzure oplossing van histon gedialyseerd is tot ongeveer neutrale reactie, dan kan het histon door ammoniak gepraecipiteerd worden en lost in overmaat hiervan niet op; ook door natronloog en natriumcarbonaat kan het histon neergeslagen worden, maar het is dan in overmaat volkomen oplosbaar.

De identiteit van het met calciumchloride in het

1) Zeitschr. f. Physiol. Chemie, Bd 27, S. 468.

Sluiten