Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stadtsweyde"; de Staten-Generaal beschouwden dus de weiden ook als stadseigendoni.

Er werd ook geheel als met stadseigendoni met tic weiden geleefd en stukken bij de weiden gevoegd en er weer afgenomen, iets wat toch zeker onmogelijk zou geweest zijn, wanneer de weide eigendom van de grootburgers was geweest. Zoo meldt Dumbar '), dat de stad een stuk land kocht van een van de heeren Van Wiipe en dat dit stuk bij de Marsch werd gevoegd. Ook bij de Teuge werden stukken land gedaan. Bij concordaat van •24 en 25 Maart 1 (> 14 werd „nochmals bij denselven (nI. de Teuge) gelegt den Ipromp, Belledonk en die landen bijlanges de Schipbeke van sant Ioriën tot den Berchporte toe." En in 1049 werd als volgt besloten2): „is overmaels geresolveert ende goetgevonden, dat die twie nieus angemaeckte landen langs St. Jurriën dijck gelegen wanneer dui tegenwoordige vruchten daer off sullen wesen, metten Teuge geco'nsolideert sullen worden." Later werd van de Teuge een stuk afgestaan aan Hendrik Lindeman3) om daarop een molen te bouwen; en in 17634) vond ik de volgende resolutie: „Sch. en R. verstaan, dat wanneer 't eeniger tijd de trafieken van wijlen den Burgl' Hk Lindeman, ingevolge conventus vergund op den beid op dezer stad weide de Teuge te mogen exerceeren, mogten komen te cessoeren en de molen daarop sijnde worden afgebroken, de grond of beid alsdan wederom aan dese

') K. en W. Deventer I pag. 27.

2) Resolutie 8 Mei 1049.

:i) Concord. 11 Juli 1755.

*) Resolutie 7 Mei 1763.

Sluiten