Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pective soens ende der vorsz. dochteren offte der vorsz. weduwen mans, die grothe borgerschap mett erlegginge ende bethalinge der penningen, daer tho staende, sollen moeten winnen ende koopen.

Ende ten lesten, dewyl het (gelyck voerverhaelt) nae die teggenwoerdige seer hoege gemiene Landtpacht te rekenen eene kleyne Penninck is, voer hondertt tfoltg. die grothe burgerschap, met die gerechtighyt totter weyden te winnen, alsoe datt dieselve oick syne kinder als vorsz. moegen gebruken ende profiteren, solden Sch. ende R. mede hyr tho dienlick en goet vinden, datt men de penninck voer die grothe Burgerschap verdubbelire ende in plaetze van hondertt g.tf. hyrnamaels twiehondertt goltg. daer voer late bethalen. Begeren daeromme welgemelt Sch. en Haedt, datt sieh die vronde van die gesworen gemienthe hierinne met die vorsz. goede mienonge van haer Kd. willen conformeeren.

Die propositie van Schep. ende Raedt angaende den eerst vol. in 't weigeren der huysluyden offte alleene die ghene, die alleene met Landtbouwinge ende beesten haer cost soeken te gewinnen, die grothe Burgerschap te coepen, volgett hyrinne die gesworen gemienthe Schepen, ende Raedt. Angaende de 2e int erven der burgerschap alsoick de wed. confimiren sicli oick die gesworen gemienthe, mit Sch. ende R. wollverstaende nochtans, datt die Borgers teygenwoerdich in possessie synde mett hare kinderen ende Nhakomelingen, die olde gerec-htigheit sollen hebben tho genieten.

Opt 3e int verdubliren der penningen voer die grothe Burgerschap mett 200 goltgl. volgett oick die gesworen gemienthe Sch. ende Raedt.

Sluiten