Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrede van Munster en voortzetten tot den vrede met Engeland, of nog verder, zoo God mij het leven gunt." Niet tot den vrede van Breda maar nog een tiental jaren verder zette Wicquefort zijn geschiedenis voort. In zijn cel op de (Te vangenpoort bracht hij later zijne uren door met er aan to werken. Op den weg door hem gebaand ging naderhand Basnage voort met veel minder stoornis en schokken, maar zich veelal tooiende met van zijn wegbereider geleende veeren.

De Ilistoirc des Provmccs Unies is een werk, waarvan een de Witten-verachter als de onbekookte Bilderdijk ») zich met een paar nietsbeduidende en in het verband, waarin zij voorkomen, smadelijke woorden kon afmaken, doch dat voor den tijd, waarin het geschreven werd, aantrekkelijk, soms boeiend \an verhaaltrant en nog niet geëvenaard was wat zorgvuldige bewerking betreft; een werk, dat blijk gat \ an een voormaals ongekende gave om bronnen te gebruiken en de verkregen stof oordeelkundig te rangschikken, ja, dat als een model van contemporaine geschiedenis zou kunnen beschouwd worden, ware de schrijver niet dikwijls te eenzijdig geweest als lofredenaar van de Witts regeeringsstelsel en niet te partijdig en hatelijk uit persoonlijke grieven. Het merk van onzen tijd draagt het werk natuurlijk niet. Het historisch-critisch vermogen ligt er nog in de windselen. De beschouwingen gaan niet diep. Wij zoeken er te vergeefs naar weldoende warmte en gevoel. J.n toch is het werk ons nog een spieg'el van vervlogen eeuwen, zoo wij onze oogen wapenen met het geslepen glas \an eigen studie en eigen ondervinding.

Behdhe als nouvellist en als dienaar en geschiedschrijver van de Staten was Wicquefort in den Haag ook als diplomaat werkzaam. Dat was altijd de lust van zijn leven geweest. Waren zijne zendingen tijdens Mazarin bij het Brandenburg-

') Geschiedenis des laderlands, uitgegeven door Prof. H. W. Tydeman, Amsterdam 1836, 100 deel, bl. 62.

Sluiten