Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een keten van Nouvelles. Die keten moet dus verbroken zijn geweest. Wicquefort vraagt er in of hij met de adresseering van zijne brieven als vroeger mag- handelen. Hij hernieuwt de belofte, die hij op 16 December 1660 had afgelegd. Dit zou onnoodig zijn geweest tenware hij gedoeld had op een hervatting van de afgebroken correspondentie. Het volgend schrijven, dat van 14 April, is ook de eerste werkelijke nieuwsbrief, de Nouvelle. Voorts memoreert hij in de Nouvelle van 21 April de brieven, die hij Lionne geschreven heeft en wel op 31 Maart '), 7 2) en 14 April, en uit hij den wensch een cijfersleutel te ontvangen om dezen voor kiesche mededeelingen te bezigen. Die herinnering wijst op ongewoonte en dit verzoek, schoon er geen acht op werd geslagen, daar Wicquefort in geen enkele van zijne Nouvelles cijferschrift gebruikt, op een nieuwe inrichting van correspondentie.

Wil men een reden zoeken voor Wicqueforts zwijgen in de eerste maanden van 1661, dan kan men aannemen, dat er bij Mazarin bedenkingen waren opgekomen tegen het erkennen van Wicquefort, dien hij om wat vroeger gebeurd was niet geheel vertrouwen durfde, als officieus correspondent, terwijl Lionne er geen bezwaar in zag. Wicquefort is daarom zoo verstandig geweest zich niet te haasten — het pensioen was hem immers toch toegezegd — en den dood van Monseigneur af te wachten, dien iedereen voorzag 3) en waardoor Lionne geheel de vrije hand zou krijgen in de leiding van de buitenlandsche zaken. Lionne nu was er de man niet naar om een jaargeld te blijven uitkeeren

*) Deze brief is verloren. Mij dunkt, Wicquefort bood er opnieuw zijne diensten als correspondent in aan. De minuut van Lionne's antwoord ontbreekt ook. Dit antwoord is op 8 April geschreven, volgens de Nouvelle van 14 April. Het heeft toestemmend geluid, dit is in elk geval zeker.

B) Er staat 3, zonder twijfel een schrijfifout voor 7 April.

3) Ook hier te lande. Th. 26 Dec. 1660: „II y a des gens icy qui publient des nouvelles sur la mauvaisc santé de Y. TC. et Mr. de Vicfort qui sort d'icy me le vient de conllrmer."

Sluiten