Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoop te worden onderscheiden krachtens deze punten van aanbeveling: „De familie Lampsins is van zeer ouden Vlaamschen oorsprong; sedert zij naar Zeeland overging, hebben er altijd leden van haar in de regeering gezeten. Het lid in quaestie is rijk, machtig, wijs, energiek, welgezind. Daarenboven is hij de eenige van zijne stadgenooten, die er niet van verdacht wordt, dat hij zijn geld met zeeschuimen heeft verkregen. Hij is de tweede in rang van de afgevaardigden van Zeeland bij de Staten Generaal en heeft levenslang zitting in dit lichaam. Hij houdt zeer veel van de Franschen. Hij bewees hun groote diensten bij hun eerste vestiging op het eiland Saint Cristophle. Eens zag hij op de reede van Vlissingen, dat een Fransch vaartuig door een Duinkerker werd aangeklampt. Dadelijk ontrukte hij den kaper zijn prooi met het eerste het beste oorlogschip, dat in zijn bereik lag." De schitterende verdienste van dezen Zeeuwschen handelsvorst bestond in het ontdekken en bevolken van het Westindische eiland Tobago '). Het behoorde hem toe met de Nederlandsche helft van het eiland Saint Martin. In zijn eerzucht wilde Lampsins baron worden van Tobago of Nova Walachria, zooals hij zijn volksplanting gedoopt had. De Koning van Frankrijk kon hem dien titel verleenen. Ook deze zaak beredderde Wicquefort 2), maar niet zonder veel moeite. Want hoe invloedrijk en Franschgezind Lampsins ook mocht zijn, met baronnekroontjes kon de Koning maar niet strooien. Eerst toen de handige pleiter betoogd had, dat de graaf van Flodorp en de baron van Renswoude onderscheidenlijk door den Keizer en den Koning van Engeland onder de hoogheid der Staten met hun waardigheid begiftigd waren, en dat Lampsins bij langer ontwijken van zijn verzoek dus bij anderen dan den Koning terecht

') Voor de vestiging der Nederlanders op Tobago zie Jhr. Mr. J. C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, 2C dr. 2C Dl. hl. 699/702.

a) Dc la Rue (Staatkundig Zeeland hl. 74), die vermeldt, dat Cornelis Lampsins tot baron van Tobago werd verheven, heeft van Wicqueforts tusschenkomst niet geweten.

4

Sluiten