Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die allen omgang met zijn Ambassadeur schuwde. Wicquefort toonde uiterlijk hierover niet de minste teleurstelling. Pomponne, die hem zijn ontslag deed toekomen, zond hij ten antwoord een verwijt, dat de gezant te kort was geschoten in den eerbied aan de Staten verschuldigd: hij was den leden van dat lichaam die hem bij zijn intrede hadden verwelkomd, nog een tegenbezoek verplicht').

Zoo Wicquefort in de aanwezigheid van Bernarts op de 1 ransche ambassade berust had, dan was hij met Pomponne, een volstrekt niet hartdragend man, wel goede vrienden geworden. Het hinderde Pomponne eerst, dat Frankrijk van Wicqueforts berichten verstoken zou zijn. Hij noemde dit „une perte que bien innocemment j'auray causé a 1'Estat." -AIaar een betrekkelijk veel grooter verlies leed Wicquefort zelf: zijn jaargeld kwam natuurlijk te vervallen. Hij moet wel van haat 2) tegen Bernarts verteerd zijn geweest, dat hij om hem te mijden, een aanzienlijke en niet al te moeielijk verdiende som in den steek liet. Men zou ook kunnen aannemen, dat do \\ itt met het oog op de veranderde betrekkingen met Frankrijk zijn dienaar te verstaan heeft gegeven, dat hij zijn correspondentie moest afbreken, en dat deze, de Witt niet willende en kunnende weerstreven, de aanwezigheid van Bernarts als een reden heeft aangegrepen om dit te spoediger en met behoud van zijn eer te kunnen doen. In den eersten tijd na de breuk met Lionne gleed hij over het verlies van zijn pensioen heen, maar op zekeren dag ') bepaald in drukkende geldzorg verkeerende waagde hij het Lionne om de betaling van de achterstallige pensioenen te verzoeken, onder voorgeven dat dit pensioen niets met de Xouvelles uitstaande had. Tegelijk riep hij des

*) P. 20 Juni 1669.

) Ook 1 omponne weet ons over dc oorzaak van dien haat niets feitelijks te berichten. „Le peu d'intelligence de Mr. de Vicfort et de Bernarts," zegt hij in een depêche van Aug. 1669, „est plus ancien et je n'en scay pas bien la source."

*) IV. 10 April 1670. {Bijl. P)

Sluiten