Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gever is verhaal, zoodat vrijwel alle premies zullen binnenkomen.

Door middel van den ondernemer zon men ook controle kunnen uitoefenen, want hij zou regelmatig aan de kas bericht kunnen inzenden van de personen, die bij hem werkzaam zijn. Deze berichten zouden moeten loopen over de namen der personen, die bij hem in het werk kwamen en uit zijn dienst weggingen. Voor werkgevers, die veel los werkvolk in dienst hebben, zou dit veel moeite kunnen brengen, maar men zou hiervoor een bi/.ondere regeling kunnen maken. Trouwens, nu de ongevallenwet reeds zooveel van den werkgever eisclit, zou het niet veel vermeerdering van moeite zijn de opgaven daarvoor aan die der werkloozenverzekering te laten aansluiten. Zoo zouden de loonlijsten van de ongevallenwet hier dienst kunnen doen. Men zij natuurlijk voorzichtig niet al te groote lasten aan den werkgever op te leggeu, en tevens benutte men de ervaring, bij de ongevallenverzekering opgedaan, dat men niet te eenvoudig zijn kan. Zoo eischt het ontwerpverordening te Zürich in art. 21 wel wat veel van de weikgevers, door ze te verplichten veranderingen in het loon mee te deelen — wat in verband staat met de in te deelen loonklasse — en op 't eind van elke week bericht te geven over de verzekeringsplichtige personen, die in het bedrijf komen of het verlaten; alles op vaste, hem door het bestuur der kas verstrekte formulieren.

Wanneer de bijdragen van werklieden en werkgevers de kosten van werkloozenverzekering niet geheel kunnen dekken, dan zal de staat of de gemeente moeten bijdragen. Mr. Fokker wil, zooals we boven reeds zeiden, den werkgever niet laten meebetalen, wel den staat en de gemeente; de gemeente, met het oog op de verlichting der openbare armen-

Sluiten