Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogte te houden. Dr. Frnnz Kerapei i) bestrijdt deze meening, en wijst er op, dut, Unions zeker ook ondersteunen om te helpen. Wij zijn van oordeel dat het een het ander niet uitsluit, en dat de uitkeeringen in velerlei vorm, die de vakvereenigingen aan hun leden geven, wel degelijk geschieden om te ondersteunen, want het is een gewoon verschijnsel, dat menschen die in dezelfde maatschappelijke positie verkeeren, elkaar helpen; maar het valt in 't oog, «lat die uitkeeringen ook meewerken om de leden in de vereenigingen te houden, en dat het onttrekken van de werkloozenverzekering aan de vakvereenigingen, hun een gevoelige knak zou geven. Zoo heeft in Duitschland in de laatste jaren de ondervinding geleerd, dat werkloozenuitkeering het ledenaantal stabieler doet blijven, en dit is mede een reden, waarom vele Gewerkschaften tot de werkloozenuitkeering zijn overgegaan. Waar dus blijkt, dat het uitzicht op de uitkeering bij werkloosheid mede een reden is, waarom de arbeider tot een vakvereeniging toetreedt, is er gevaar, dat, door onttrekking van de werkloozenverzekering aan de vereeniging, haar ontwikkeling zal gestremd worden.2)

Behalve de leiders der Gewerkschaften zijn het vooral Brentano en Herkner, die van oordeel zijn, dat de werkloozenverzekering niet te scheiden is van de vakvereeniging, ook hierom, omdat de vakvereeniging reeds in veel loonkwesties beslist, en die beslissingen vaak nauw zullen samenhangen met de werkloozenverzekering. De aanhangers

der gemeenteverzekering — zooals Sonnemann en Adler

zien in dit laatste geen bezwaar, en meenen dat men een

7. i' -ft Zwe^raa8si"'ste Form <ler Arbeitslosenversicherung, in het ctuift ful' dle gosammte Staatswissenschaft, Baud 56 pag 420

F°erSter' die ArbPitSl0Sigkeit die 'moderne

Sluiten