Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een tweede reden, die moet doen afzien van het aannemen van het aantal bedeelden als uitgangspunt, is deze. Wordt, in het bizonder bij grootere instellingen, de lijst der bedeelden niet zéér nauwkeurig bijgehouden, dan kunnen licht armen, die op meerdere tijdstippen in een jaar werden bedeeld, meermalen in het aantal der tijdelijke ondersteunden meegeteld worden.

Neemt men het bedrag van den verstrekten onderstand tot grondslag, dan zijn dergelijke onzuiverheden veel minder te vreezen. \\ el is het waar, dat een verhooging van dat bedrag evengoed in een grootere behoefte aan ondersteuning, als in meerdere duurte van verstrekte levensmiddelen, brandstoffen enz. haar oorzaak vinden kan. Dit bezwaar duet zich echter bij olie instellingen gelijkelijk gevoelen ') en is dus van weinig gewicht, wanneer het, zooals hier, vooral te doen is om een vergelijking van de verschillende soorten van instellingen.

Gaat men na, welk deel van liet totale bedrag van den verstrekten onderstand J) door de verschillende categorieën van instellingen wordt verstrekt, dan verkrijgt men de volgende percentcijfers, ontleend aan de memorie van

') Namelijk, wanneer /.ij alle een even groot gedeelte van den onderstand vcrleencn in natura. Dit nu is vrijwel liet geval. Volgens hlz. 7—!) van liet Armenvcrslag Ï'.IOI was de verhouding tusselien onderstand in geld en in natura voor de verschillende soorten vau instellingen aldus:

in geld. iu natura.

gemeentebesturen rechtstreeks . ... 52 °/0 48 0/„

burgerlijke besturen 59 „ 41 „

kerkelijke besturen 04 ,, 36

particuliere besturen 00 „ 40

J) Het is wellicht niet overbodig te herinneren, dat alleen de door de verschillende instellingen verleende ondersteuning ouder cijfers te brengen is. Wat door particulieren aan aalmoezen ol' in natura aan behoeftigen wordt gegeven, onttrekt zich aan elke berekening.

Sluiten