Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de boven gewraakte, om n.1. vrijheidlievende bestuurders van het vragen van subsidie at' te houden. Wordt het voorschrift ernstig nageleefd, dan behooren de bestuurders voor elke overschrijding der begrooting afzonderlijke goedkeuring aan te vragen. Dan moeten ook bij de rekening alle bewijsstukken worden overgelegd. Dan eischt eindelijk de consequentie, dat ook Rijk en Provincie van de door hen gesteunde instellingen izoo van weldadigheid als andere!) rekening vragen. Zoolang men echter den bestuurders niet voorschrijft dat zij van de bedeelden kwitantie moeten vragen, schijnt afdoende controle niet wel mogelijk.

Eischt men jaarlijksche hernieuwing van het subsidie, dan kan naar mijn meening art. 148 der gemeentewet gerust vervallen. Rekening en begrooting moeten dan worden overgelegd, niet ter controle, doch alleen ter beoordeeling of het subsidie ook voor het vervolg noodig is.

Sluiten