Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Collecten

Do collecten, openbare inzamelingen van gelden langs de huizen, vormen een bron van inkomst voor de instellingen van weldadigheid, waarop om verschillende redenen toezicht van de overheid wordt vereischt.

Collecteeren heeft veel gemeen met bedelen. Ja sommigen nemen aan, dat er handelingen zijn die alle elementen van beide in zich vereenigen. ■) Hoe dit zij, beide houden zij in: het in liet openbaar vragen van liefdegaven aan het publiek. In den last, die hierin voor het publiek gelegen is, vindt, mede natuurlijk in verband met de overige elementen van liet delict, de strafbaarstelling van de bedelarij haren grond. Dezen last, dien ook het collecteeren medebrengt, kan men het publiek slechts opleggen,

') Aldus Mr. J. van Dkoouk in een artikel, getiteld: „Wat is bedelen in dl. XII van het Tijdschrift voor Strafrecht (blz. 160—1C3). Volgens hem zijn er strafbare collecten denkbaar (behalve natuurlijk de collecten, die strafbaar zijn omdat, aan de voor collecten voorgeschreven formaliteiten niet is voldaan).

Anders Mr. Noyon, die van oordeel is, dat juist het feit dat bedelen strafbaar en collecteeren toegelaten is, wijst op ecu door de wet zelve erkend verschil, welk verschil schr. dan zoekt in het begrip aalmoes, „zijnde in hare bestemming de vervulling van een oogenblikkelijke behoefte", welk begrip van bedelen altijd, van collecteeren nimmer een element uitmaakt. (Noyon, Het \\ etb. v. St.rafr. verklaard, aant. 1 op art. 432).

Sluiten