Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, dagvaardde tot het afleggen van wat in goed Hollandsch genoemd werd „rekening en verantwoording van zijn gestie inet praestatie van reliqua." ■)

Ad II. Bestaan er bestuurders, doch voorzien deze niet in het beheer der instelling, dan zijn andere maatregelen noodig.

Het ontwerp-GoEMAN Borgesius heeft daarvoor'voor liet eerst eene regeling voorgesteld, n.1. in art. 12, eene bepaling, die mij zeer aannemelijk voorkomt. „Indien in het beheer van eene instelling van weldadigheid niet is voorzien, en de regeling daarvan niet binnen een door Ons voor elk bijzonder geval te bepalen termijn geschiedt door hen, die daartoe krachtens oorsprong, verordening of. stichtingsbrief van die instelling gerechtigd zijn, wordt zij door Ons getroffen bij een met redenen omkleed, openbaar te maken besluit."

Ad III. Is het doel vervallen, dan moet de wet aanwijzen zoowel het gezag dat aan de instelling een ander doel vermag te geven, als de overheid, die, wanneer zulk een regeling achterwege blijft, zelfstandig ingrijpt.

Veelal toch zullen de, bezittingen der instelling haar door giften, gegeven met het oog op haar liefdadig doel, zijn geworden. Die gelden moeten voor dat of een dergelijk doel bewaard blijven.

Art. 9 dei- wet, aanwijzende wie voor elke soort van instellingen tot het bestemmen van een nieuw doel be-

') Rechtbank Zwolle, 12 Juli 1894, VY. v. li. K. n«. 6557; Hof Arnhem, 18 December 1895, W. v. li. R. n°. G817. In gelijken zin K. R. 14 Juni 1870, Stbl. n°. 92.

Sluiten