Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men dus mag aannemen uit liefde tot de zaak zijne taak heeft aanvaard, zal anders tegenover de armen staan en door hen ook met meer vertrouwen worden ontvangen dan de bezoldigde. Vooral de zedelijke invloed van den eerste is veel grooter dan die van den ander, van wien de behoeftigen weten dat armenzorg zijn „vak" is. In den onbezoldigden bezoeker, die slechts bepaalde gezinnen te verzorgen heeft, zullen de armen hun natuurlijken beschermer gaan zien, die hun omstandigheden kent en op wien ze, als de nood dringt, kunnen rekenen. Het feit dat hij niet slechts adviseert maar zelf mede beslist, zal hem doen rijzen in de oogen der armen en hem lust in zijn werk doen behouden. ')

Het distriktsysteem is, waar men met onbezoldigde armbezoekers werkt, noodzakelijk. Behalve de volledige kennis die hij omtrent zijn eigen armen bezit, zal de bezoeker ook van die van de collega's, wier adviezen hij mede

/.ie 1)1/. 137, —dan moet men vaii.de invoering van het Elberfelder stelsel af/ien, liever dan een aantal onwillige en daardoor ongeschikte personen tot medewerking te dwingen.

') In vele Duitsche steden zijn naast de onbezoldigde bezoekers één of meer gesalarieerde beambten werkzaam met de meest verschillende functies, soms voor het verrichten van liet vooronderzoek, dan weer voor bepaalde hun opgedragen onderzoekingen, ook wel gauseh algemeen ter controle van de onbezoldigde. (Zie het rapport, van Dr. Kayser, Die Stellung der ehrcuamtlicheu Organe in der Armeupflege, Heft 49 van de Schriften des deutschen Vereius für Armeupflege uud Wohlthatigkeit, blz. 44).

In 18(J4 sprak de deutscher Vereiu für Armeupflege uud Wohlthatigkeit, als zijn gevoelen uit, dat het gebruik maken van bezoldigde beambten slechts geoorloofd is als de „Berufsfreudigkeit" en het verantwoordelijkheidsgevoel van de onbezoldigde daardoor niet in gevaar wordt gebracht. Zclts dan mogen zij nog alleen gebezigd worden voor „thatsachliche Feststellungen", die tot nader onderzoek aan de onbezoldigde bezoekers moeten worden gegeven, voordat daarvan verder gebruik wordt gemaakt, (ib. blz. 45).

Zie ook Nutsrapport, blz. 143.

Sluiten