Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diutschland mede verkregen zijn, zijn over het algemeen zeer gunstig. Afgezien van Elberfeld zelf, waar het systeem een voorwerp van stedeken trots Is en de but^erd ernaar Streeft o|> dit gebied het voorbeeld te geven, heeft het in de meeste andere steden tot gevolg gehad dat wel do bedeel,ng per behoeftige steeg, maar hot aantal bedeelden meer dan evenredig daalde, zoodot vermindering vat. de totale kosten dus liet gevolg was ').

De volgende beginselen van het Elberfelder stelselverdeeling der gemeente in wijken, elk met een aantal armbezoekers, die niet meer dan 5 gezinnen tegelijk te behandelen krijgen, met dien verstande dat bij gemeenten van minder dan 1",000 zielen de verdeeling i„ wijken achterwege kan blijven;

beslissing omtrent den aard en het bedrag van .den onderstand door de wijkvergadering, behoudens vernietiging door het burgerlijk armbestuur, of behoudens goedkeuring van dat bestuur voor ondersteuning boven zeker bedrag;

geen ondersteuning verleend voor langer dan oen maand-

nnnstens eenmaal in de twee weken een bezoek door den armbezoeker:

zou ik i„ de wet neergelegd willen zien, ter uitwerking i» het reglement dat in elke gemeente voor het burgerlijk armbestuur gemaakt moet worden. Een en ander behoudens dispensatie door Gedeputeerde Staten, liet Nutsrapport is in zijn ontworpen regeling uitvoeriger. M. i. te uitvoerig. Er moet gelegenheid gegeven worden de organisatie aan de plaatselijke omstandigheden aan

') MÜN.STKRBBKU, Das Elberfelder System, 1,1,. Tijdschrift voor Armenzorg puz. 1903, blz. 24G. J'isenrin voor

Sluiten