Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meente trekt om te trachten daar arbeid te vinden ? Wat de bedelarij aangaat: is, kan men vragen, liet verzoek om een aalmoes, wanneer de honger nijpt, wanneer de armbesturen hulp afgewezen hebben en het gebrek de woning is ingeslopen, strafwaardig?

liet nut van eene strafbepaling tegen bedelarij wordt niet betwist. Maar groot is bij de strafbaarstelling het gevaar, dat met de schuldigen ook de onschuldigen, zij die door de omstandigheden tot bedelen werden gedwongen, moeten lijden.

Van hier het streven van velen om in de strafwet zelve zoodanige beperkingen op te nemen, dat slechts wie het verdient wordt gestraft.

Op verschillende wijzen is in vroeger en later jaren beproefd tot eene in alle opzichten billijke bestraffing van de bedelarij te geraken.

Aanvankelijk door de reeds meermalen aangehaalde voorwaarde, dat er voor de plaats waar gebedeld werd ,,eene openbare inrigting tot voorkoming van bedelarij" bestond. Doel treft deze beperking natuurlijk slechts voorzoover aan ieder de gelegenheid gegeven werd om in een „dépot de mendicité" te worden opgenomen, een gelegenheid, die, als ze al in Frankrijk of hier te lande ooit anders dan op papier bestaan heeft, in ieder geval in de latere jaren geheel fictief geworden was. Volledige doorvoering van dit beginsel zou een zeer onwenschelijke staatsarmenzorg medebrengen, die onberekenbare kosten mede zou brengen, tenzij het leven in zulk een „depót" zóó ellendig werd gemaakt dat ieder, die nog maar eenigszins op eigen beenen staan kon, er buiten zocht te blijven. Maar werd het zóó streng ingericht, dan zou de gelegenheid, aan ieder geboden om „bedelarij te voorkomen", een ware bespotting der rechtvaardigheid zijn. Bovendien zou het er in

Sluiten