Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet noemenswaardig stijgen. De eenige extra uitgaaf, die de opneming van nog één verpleegde kost, is zijne voeding. Bedeelt men hem in zijn eigen huis, dan moet althans ook zijn huishuur worden betaald. Dat het nu gevaarlijk is om een armbestuur er geldelijk belang bij te geven een arme liever in het werkhuis dan daarbuiten toondersteunen, springt in het oog.

Liefst zag ik daarom de Rijksbijdrage in den vorm van een subsidie in de bouwkosten, met wellicht een jaarlijksch bedrag voor onderhoud, toegekend. Het belang van een werkhuis bestaat niet hierin dat er lieden in verpleegd worden, maar dat het bestaat. Ook zonder een enkelen verpleegde kan een werkhuis, door de vrees die de armen ervoor hebben, gunstig werken op den toestand der armenzorg.

Aan een subsidie als hier is bedoeld, waarbij de besturen belang houden bij een zuinigen bouw, kleven ook niet de bezwaren, die boven tegen andere vormen van Rijkshulp op het gebied der armenzorg in het midden zijn gebracht').

Ik behandelde de werkhuizen als zijnde een krachtig middel tot voorkoming van bedelarij. Middelen tot voorkoming van landlooperij zal ik niet bespreken. Verzekering tegen werkloosheid is wel een van de krachtigste preventieven. Met armenzorg heeft zij echter, als georganiseerde „self-help" niets uit te staan.a)

') Blz. 129—133.

'') Zie over de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid liet proefschrift van Mr. J. v. i>. Hokk (Leiden 1905) en de daar vernielde litteratuur, voor Nederland op blz. 32.

Sluiten