Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kosten der krankzinnigenverpleging overnamen, „een streven te verwachten zijn om vele armen, wier verstandelijke vermogens te wenschen overlaten, maar die niet voor herstel vatbaar en toch geheel onschadelijk zijn, door plaatsing in een krankzinnigengesticht ten laste van het Rijk en de Provincie te brengen." ■)

Als men in het Provinciaal verslag van Friesland over 190;} leest2), dat er zich in dat jaar in die provincie alleen 204 krankzinnigen, onnoozelen en idioten buiten de gestichten bevonden, is men licht geneigd, groot gewicht aan het bezwaar van den minister Fock te hechten.

Hen bedenke echter dat het streven, waarvan hij spreekt, zou moeten uitgaan van de gemeentebesturen, immers alleen zij hadden geen en zullen, wordt de Provincie met de kosten belast, wél belang hebben om de thans bij hun familie verpleegden in een gesticht opgenomen te krijgen. Maar dan valt dit streven ook alleen te duchten voor die krankzinnigen, onnoozelen enz. voor wie de gemeente thans een toelage aan het gezin geeft en dit zullen er niet vele zijn.

Te ontkennen valt het echter niet, dat bij de door mij gewenschte regeling een thans reeds bestaande misstand waarschijnlijk verergerd zal worden. Het bovengenoemd adres van de Provinciale vereeniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid-Holland vermeldt als een „door meer dan een harer leden in zijne omgeving waargenomen feit", „dat niet alleen zij, die in een gesticht zouden kunnen genezen en zij, die voor zich en anderen gevaarlijk zijn, worden opgezonden, maar evenzeer anderen, die met eenigen goeden wil zeer wel tehuis verpleegd konden worden,

') Haudd. Tweede Kamer 1869—7'! Bijl. 1)1/.. 1454.

-) Op blz. 114.

Sluiten