Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wet van 5 Aug. 1891 zondert van deze algemeene verbodsbepaling uit de giften van land ten behoeve van een liefdadig doel. Zulk een gift, bij testament gedaan, is geldig, doch het land moet binnen een jaar na den dood van den erflater verkocht worden (art. 5) Is dit na verloop van dien tijd niet geschied, dan volgt de verkoop door de Charity Corumissioners (art. 6). Andere gelden, die gegeven zijn met het beding dat ze in land belegd moeten worden, worden beschouwd als te zijn gegeven zonder dat beding (art. 1 •. Alleen kunnen de Commissioners toestaan, dat de charity eenig land behoudt ot verkrijgt dat zij voor de bereiking van haar doel noodig heeft, nimmer bij wijze van belegging (art. 8). De gift moet verder beschreven zijn minstens 12 maanden vóór den dood van den gever ') en binnen 6 maanden na den dood worden ingeschreven op het bureau van het „Supreme Court of •Tudicature . (.Tiften aan charities moeten geschieden zonder eenig voorbehoud van vruchtgebruik of iets dergelijks. De beteekenis van dit voorschrift is klaarblijkelijk deze, dat niemand bij zijn leven, zonder eenige opoffering zijnerzijds en alleen ten koste van zijn erfgenamen, schenkingen zal doen aan liefdadige instellingen. Wie dit doen wil, kan het in zijn testament schrijven en de erfgenamen hebben dan gelegenheid er tegen op te komen. Bovendien zijn zulke schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik moeielijk anders dan als uitingen van ijdelheid te verklaren.s)

feudal lord . \\ ie liet land direct van hein in leen heeft is „tenant in chief (in de Magna Charta reeds omschreven als: qui de uobis tenent in capite). De tussehenpersoneu, zij die tegelijk leenheer en leenman zijn, heeten „inesne lords , een uitdrukking, die men o. a. in de wet van 1888 (mortmain act) nog gebezigd vindt.

Zie hierover Stepiien's Commentaries, I, blz. 185.

') kf" gift van staatsfondsen (om daarvoor land te koopen) is wettig wanneer binnen 0 maanden vóór den dood de overdracht in de openbare registers heeft plaats gehad, (art,. 4, wet 1888).

J) Zie over de geschiedenis der Engelsehe wetgeving op de doode hand liet, werk van den Belg Jean van öamme : La maiumorte et la charité, blz. 382 v.v.

Sluiten