Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geboorte alleen beslissend is. doet zich deze neiging niet gelden, doch men schept dan een band tusschen een persoon en een gemeente, waarmee hij wellicht reeds sedert tientallen van jaren geene betrekking meer onderhoudt.

Kan dus het instellen van een domicilie van onderstand voor den arme tot zeer harde gevolgen leiden, het recht van verhaal, dat er het gevolg van is, leidt tot grooten administratieven omslag en maakt bovendien de ondersteuning allicht duur. Want al moge voor de verplegingskosten een tarief zijn vastgesteld, dit neemt niet weg, dat men bij het verstrekken van geneesmiddelen en van instrumenten b.v., zuinig en royaal te werk kan gaan. Waar de plaatselijke overheid belang bij een zuinig beheer heeft, zal zij allicht te dezen opzichte eenigen drang op den medicus uitoefenen, of zal de openbare meening in meerdere of mindere mate een controle uitoefenen. Dit alles vervalt echter, zoodra de kosten op eene andere gemeente kunnen worden verhaald.

Ten slotte heeft verder de lijst van hen, die in geval van ziekte ondersteund moeten worden, afgezien nog van het vele geschrijf en gewrijf dat het samenstellen van zulk een lijst medebrengt, een zeer iminoreelen invloed, door reeds van tevoren aan te wijzen, wie naar het oordeel der overheid ondersteuning noodig kunnen hebben. Er is voor een gezin, dat. zich thans nog zeer goed staande kan houden, iets vernederends in te weten, dat het is aangewezen om, zoodra er ziekte komt, hulpbehoevend te worden. Alle aanleiding 0111 zich bij eene vereeniging, een bus of fonds, aan te sluiten en zoo uit eigen middelen voor medische hulp te zorgen, vervalt daarmede ook.

Sluiten