Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jare in den zomer het bont, de bladen, welke in October ontplooid werden, waren sterk met wit gevlekt; werden de planten in de koude kas verder gekweekt, dan bereikte het kenmerk in Februari een hoogtepunt van ontwikkeling; bracht men ze omstreeks dien tijd in een warme kas over, dan ging het bont dadelijk weer achteruit en zelfs bladen, die fraai bont waren, werden nog groen. Moge ook de invloed van andere factoren dan de temperatuur hier niet volkomen uitgesloten zijn, in ieder geval bestond er een direct verband tusschen die uitwendige factoren en de ontwikkeling van het kenmerk ; dat de eigenschap zelf geheel buiten die invloed bleef, blijkt duidelijk uit het feit, dat reeds bonte bladen soms groen werden.

In andere gevallen is het moeilijker, fluctueerend en sprongsgewijs verloopen van elkaar te scheiden, zoo bij het verloopen van bont bij stekking: wij moeten daarbij weer steunen op losse waarnemingen; lang voortgezette kweekproeven en zaaiproeven, die alleen zekerheid zouden kunnen geven, ontbreken hier weder. Het stekkingsproces mogen wij opvatten als een tijdelijke storing der voeding; deze kan nu öf een tijdelijken achteruitgang van het kenmerk tengevolge hebben, waarvan de plant zich later geleidelijk herstelt; óf zij kan den doorslag geven tot een atavistische knopvariatie, waarvan de plant zich alleen door een nieuwe knopvariatie herstellen kan.

Een voorbeeld van het eerste levert de bonte varieteit van Glechoma hederacea; bij deze worden niet zelden geheel witte takjes gevonden; bij stekking

Sluiten