Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knopvariatie vond, de okselknoppen van de sterkst gekarakteriseerde bladen tot ontwikkeling bracht en van deze alleen verder vermenigvuldigde. Het fixeeren berust hier dus op twee bewerkingen: het scheiden van den nieuwen, als knopvariatie gevonden vorm van de oorspronkelijke plant; en verder op het versterken van het kenmerk, door op de fluctueerende variabiliteit door selectie invloed uit te oefenen.

De retourselectie is door Beijerinck ") op het bontheidskenmerk toegepast. Bij de bonte varieteit van Thyinus serpyllum var. citriodora kon hij in verloop van eenige jaren constant groene exemplaren verkrijgen ; blijkbaar eenvoudig, door van groene knopvariaties verder te kweeken. Van het tweede deel van Salter's bewerking, de selectie op de fluctueerende variabiliteit uitgeoefend, geeft Beijerinck's proef met Barbarea vulgaris var. variegata een voorbeeld; hier kon geen constant groen exemplaar verkregen worden; wel werd de ontwikkeling van het bont iets verminderd, wat waarschijnlijk op een voortkweeken van slechtgevoede exemplaren berust; wij zagen reeds dat wijziging der voedingsvoorwaarden in ongunstigen zin een achteruitgang van het kenmerk tengevolge heeft.

Beijerinck's kweekproeven leveren tevens een voorbeeld ervan, dat bonte varieteiten van verschillende soorten ook bij vegetatieve voortplanting zeer verschillend constant kunnen zijn; een noggrooter verschil

•) Ree. d. trav. bota». Neerland. I (1904) p. 23.

Sluiten