Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uiterste grens, die bereikt kan worden voor muscul. reactietijd en 128 s- de uiterste grens voor sensor, reactietijd.

„Die Zeit eines Apperceptionswechsel würde demnach für Schalleindrücke günstigen Falls 20 — 30 s- betragen, wahrend sie bei Lichtreizen wohl in Folge der weniger ausgebildeten Coördination zwischen Gesichts- und Tastsin wahrscheinlich etwas grössere Werthe beansprucht".

Neemt men aan, dat de natuurlijke reactie de muscul. noch de sensor., maar eene gemiddelde waarde tusschen deze beiden in aangeeft, zoo laat het zich moeielijk verklaren, dat er menschen zijn, die alleen een motor, reactietype bij het natuurlijk reageeren vertoonen, terwijl anderen een sensor, type hebben. Men neemt daarom beter aan, dat het natuurlijk reageeren niets anders is dan eene afwisseling in de opmerkzaamheid, die nu eens gericht is op de beweging, dan weer op den prikkel.

„Kann auf diese "Weise die Entwerfung einer Streuungscurve die gesonderte Ausführung von Versuchen nach verschiedenem Typus ersparen, so bleibt aber gleichwohl die Sammlung einer grossen Zahl von Beobachtungen ein unerlassliches Erforderniss".

Gaat men bij zijne onderzoekingen van eene natuurlijke reactiecurve uit, waarvan de top ongeveer tusschen musc. en sensor, in is gelegen, zoo is het altijd veel gemakkelijker en gaat het met minder moeite gepaard om mot. te reageeren dan sensor. Heeft men het, wat gewoonlijk gemakkelijk is, zoover gebracht, dat men mot. reageert, dan is het zeer moeilijk, soms zelfs bijna niet meer mogelijk, sensor, te leeren reageeren, terwijl 't omgekeerde van zelf gaat.

Wat betreft de physische en psychophysische functies, die in het reactieproces ingesloten zijn, leert de nadere beschouwing der eenvoudige reactie, dat voor zintuigprikkels van middelmatige sterkte en gelijke intensiteit geen individueel onderscheid bestaat, dat het alzoo een constante is.

De intensiteit van een prikkel heeft slechts dan invloed, wanneer hij nauwelijks te hooren is, — men vindt dan een verlenging tot 337 <r met een gemiddelde variatie van 50 —

Sluiten