Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we toch te doen hebben met den tijd noodig om twee bewegingen op een gegeven prikkel uit te voeren.

IV. De vingertop was zoo dicht mogelijk aan den rand van den knop gelegd en drukte dezen met een zachten druk naar beneden. Zoowel te sterke als te zwakke druk moest vermeden worden. In het eerste geval ontstond de paradoxe reactie, in het laatste was men niet altijd zeker dat het contact gesloten was. Daartusschen ligt echter een breed veld, waarvan we weten, dat kleine verschillen hierin geen invloed hebben.

V. Donders zagen we reeds den invloed van de reactie met verschillende vingers nagaan, eveneens was het noodzakelijk die voor de handen te leeren kennen. Het is duidelijk waarom wij met den eersten factor geen rekening behoefden te houden. Het resultaat van het onderzoek viel daarom negatief uit, omdat de vingers alleen den knop naar beneden te drukken hadden en de eigenlijke reageerende beweging uitgevoerd werd door den bovenarm. Vergelijken we de absolute waarden, verkregen bij pat. de L , die linkshandig was, met elkander, zoo vinden we : dat voor den rechterarm

het gemiddelde van alle S.Rt = 221s„ „ „ „ M.Rt = 228avoor den linkerarm bedraagt

het gemiddelde van alle S.Rt = 213r „ „ M.Rt = 192(7 Dit verschil, dat geheel ten voordeele van de geoefende hand uitvalt, is zooals uit de tabel blijkt, eerst dan op te merken, als men de berekening over een aantal reeksen uitstrekt.

Berekening.

Hebben we in de voorgaande bladzijden eenige voorwaarden besproken, waarmede we bij 't gebruik van onze instrumenten

Sluiten