Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moesten rekening houden; nu zullen we nog meer factoren leeren kennen, invloeden die niet direct op den reagent inwerken maar daarom nog niet verwaarloosd kunnen worden.

Het is de plicht, bij de berekening van het materiaal zich af te vragen, wat het resultaat daarvan is geweest, en zoo het er is geweest, op welke wijze het elimineeren mogelijk is.

"VVas het bijna steeds mogelijk de fouten op te sporen, die aan den chronoskop met toebehooren te danken waren, minder scherp gewapend stond men tegenover de in- en uitwendige oorzaken, die invloed op den duur der reactie hadden.

Zoo zagen we, dat het begin van bijna iedere nieuwe reeks proeven met eenige hooge waarden aanving; zeer in het oogvallend was het vooral in de eerste reeks. Dit treffen we v.n. aan bij krankzinnigen, doch het komt ook een enkele maal bij normalen voor. Daarenboven zien we in de reeks zelf, wanneer een kleine pauze gedurende het experiment noodig is, het zij door het opwinden van den chronoskop, 't zij dat een uitwendige invloed de oorzaak is, het daarop volgend getal te groot uitvallen.

We zullen ons hier niet met de oorzaak bezighouden, maar ons alleen bepalen tot het constateeren van het feit. Bij krankzinnigen bedroeg het aantal waarden in het begin hoogstens 2 a 3, bij normalen waren het uitzonderingen. Toch niet altijd was dit het geval. Soms zagen we zelfs bij een normale, waar in den aanvang alles goed was, plotseling na eene kleine pauze midden in een reeks enkele waarden optreden die ver boven de andere uitstaken. Deze getallen werden, omdat ze niet den juisten duur van de reactie weergaven, geschrapt.

Een moeielijkheid deed zich hierbij voor: hoeveel getallen zal men vernietigen? Sommige autoren meenen, steeds'een bepaald aantal, anderen hebben naar willekeur bij de berekening eenige getallen weggelaten. Dat we deze laatste methode niet zonder bedenking kunnen memoreeren, spreekt van zelf.

Wij meenden echter beter te doen als het noodig was, zooveel getallen te schrappen, totdat 't volgend getal kleiner was

Sluiten