Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reactietijden.

Nog onder den indruk van een pas doorgeworstelde litteratuur — ook was Wundt's laatste druk der „Grundzüge der Physiologischen Psychologie" nog niet verschenen — waren we aan den arbeid getogen. Alleen om de resultaten bij krankzinnigen verkregen te kunnen vergelijken en de voorwaarden waaronder deze uitkomsten verkregen waren hierbij in aanmerking te nemen, waren we er toe overgegaan onze onderzoekingen ook met normalen te verrichten, allerminst bedacht dat onze resultaten zouden afwijken van die der andere onderzoekers.

Het is dan ook niet te verwonderen, toen reeds onze eerste experimenten een resultaat gaven, zoo afwijkend van hetgeen tot nu toe te vinden was in de litteratuur, wij gingen zoeken of zich hier of daar geen gemaakte fout liet ontdekken. Daar al ons zoeken tevergeefs was, werden wij genoodzaakt meerdere patiënten te onderzoeken, doch telkens met hetzelfde resultaat. Dit noodzaakte ons tegenover hetgeen door anderen gepubliceerd was een gereserveerde houding aan te nemen, en bij de beoordeeling van ons materiaal bij krankzinnigen verkregen, op ons onderzoek bij normalen terug te komen.

Doch zie, daar verschijnt de vijfde druk van Wundt's „Grundzüge" die ons een geheel omgewerkt hoofdstuk over 't „Yerlauf der directen Sinnesvorstellungen" brengt, naar aanleiding van nog niet geheel gepubliceerde proeven van N. Alechsieff en M. Bergemann. Hoewel onze onderzoekingen ten deele tot 't zelfde resultaat voeren, zjjn er toch nog zooveel punten van verschil, en zoo in 't oogvallend, dat we meenen, deze in 't kort te moeten bespreken.

Wundt stelt zich ten deele wat't onderscheid der sensorische en motorische reactietijden betreft op het standpunt van Lange en onderscheidt dan nog overgangen tusschen beide vormen „natürliche Reaktion". Deze komen tot stand, omdat de opmerkzaamheid nu eens in deze dan in de andere richting werkzaam is.

Sluiten