Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,

Berekening v. d. Berekening van de

geheele serie, ij 1ste helft. | 2de helft.

Datum.

Tyd.

Aantal.

Musculair. Sensorioel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fechner's gemiddolde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's gemiddeldo variatie.

Kraepelin's gemiddeldo.

Arithmetisch gemiddolde.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

| || | & | -S6 j|M& I <5> *§> jft

22/11 1903 n.m. I30 55 S. 204 172 220 41 209 233 196 203

24/11 1903 n.m. l3^ 55 M. 156 143 187 27 160 204 164 167

25/11 1903 n m 1 T 1®1 1 58 i — — — —

-o/u 190-, n.m. 1 L 8i S. 193 191 219 41 I — — — —

26/11 1903 nm l3» T 22 M' 168 171 ; 31 — — — —

' J n'm' 1 L 30 S. 188 191 230 35 — — _ _

30/11 1903 n.m. 2 103 S. 192 191 207 38 207 237 191 208'-)

T. De reactietijden berekend naar Kraepelin, schommelen van 156 tot 204 <r. De schommelingen komen tot stand onder invloed van den wisselenden depressieven toestand en de remming.

De absolute waarde is vrij hoog.

II. Het gemiddelde van alle M.K.t. bedraagt 163(7. »ï >» ï» jï S.R.t. 194 o*.

Een verschil dat men als normaal kan beschouwen.

III. Het fechner'sche gemiddelde is nu eens grooter, doch gewoonlijk slechts enkele c, dan weer kleiner; in 't laatste geval is 't onderscheid grooter, wat er op wijst, dat het stijgen van de curve sneller gaat dan het dalen. Het arith. gemiddelde is steeds grooter. Welke beteekenis dit kan hebben, hebben we reeds vroeger medegedeeld. 1 ^ . De gemiddelde variatie schommelt sterk en is zeer groot. De schommelingen zijn grooter dan die der R.t. De angst, die in dit geval steeds op den voorgrond trad, moet behalve de groote absolute waarde, de groote schommelingen hebben veroorzaakt, 't Maximum bedraagt 58 of 34 °/0.

't Minimum „ 27 „ 27 %.

\ . De oefening treedt, voor zoover na te gaan, zelfs in de tamelijk lange serie niet op den voorgrond. Er kan dus geen sprake van zijn, dat psychische of lichamlijke uitputting invloed hebben uitgeoefend, terwijl tevens hieruit blijkt dat de remming der melancholie door oefening kan verminderd worden.

Patiënt Steenb. . .

Ouderdom: 45 jaar. Gehuwd. Tuinman.

Begin der ziekte: Jan. 1903.

Opgenomen in de kliniek: 8/6 1903.

Pat. is steeds gedeprimeerd, daarbij aanvallen van angst vooral 's morgens. De remming is niet heel sterk uitgesproken. Waanideën of hallucinaties bestaan niet. Aanvallen van hyster. tremores in armen en beenen komen vooral in 't begin der opname voor. Geen intelligentiedefect.

i) De tusschen [ geplaatste getallen zijn seriesgew;jze opgenomen, de tusschen | geplaatste afwisselend. J) Deze serie is in drie gelijke deelen berekend. De getallen voor het laatste 8de deel bedroegen 172 en 185.

Sluiten