Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds spoedig in genezing over. De kleinste waarden werden hier verkregen, terwijl de patiënt psychisch reeds normaal was.

Zien we af van de grove oefening, die bij de seniele gevallen optreden en waarschijnlijk met een licht intelligentiedefect in verband staat, dan blijkt dat de reactietijden bij melancholie verlengd zijn en dat deze verlenging voor de drie vormen zeer verschillend is, onafhankelijk van den ernst van het lijden. Zoo zien we voor den senielen vorm zeer groote, voor de praeseniele gevallen waarden, die nog steeds groot zijn, en voor jeugdige lijders getallen die een langzamen overgang tot den normalen toestand weergeven.

Het is waarschijnlijk, dat het onderscheid der absolute tijden, dat we gevonden hebben bij onze patiënten, die zooveel in leeftijd verschilden, afhankelijk is van de vitaliteit van het organisme van het individu. Het optreden van de psychose moet dan des te meer inwerken op de psychische functie's, naarmate 't organisme minder weerstandsvermogen heeft. Nog komt in aanmerking, dat de intensiteit der ziekten, in onze gevallen zeer verschilde en dat juist bij de jeugdige personen de intensiteit der ziekte bijna in alle gevallen gering was.

Bij de beoordeeling der schommelingen van de reactietijden moeten die gevallen uitgezonderd worden, waarbij gedurende 't experiment een duidelijke verbetering is opgetreden. Het blijkt dan dat daar, waar de remming 't sterkst was uitgesproken, de schommelingen de grootste breedte vertoonen.

Bij de meeste patiënten is een onderscheid tusschen de sensorieele en motorische reactie's niet aanwezig, deels omdat te weinig musculaire reactie's zijn uitgevoerd, waardoor 't verschil niet als absoluut kon medegedeeld worden, deels omdat geen onderscheid in duur bestond. Een uitzondering echter vinden we in twee gevallen, waar we zelfs een buitengewoon groot verschil konden constateeren. Dit scheen ons toe verklaard te kunnen worden door den grooten invloed, dien de remming op de sensorische reactie uitoefent, terwijl deze invloed op de

Sluiten