Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tengevolge van tusschengedachten, welke veronderstelling meer zekerheid verkrijgt, als men in aanmerking neemt, hetgeen zij zelf aangaf, en hetgeen uit de gemiddelde variatie en de plaats, die de hoogste top in de curve inneemt, blijkt.

Van de 3 gevallen met intelligentiedefect vertoont één geval zeei groote reactietijden. In het tweede zyn de waarden veel kleiner, terwijl in 't derde geval de tijden ongeveer normaal zijn.

Laten we de 3 gevallen met intelligentiedefect buiten beschouwing, waarbij zeer opvallend is, dat een der drie, ondanks het intelligentiedefect, zulke kleine tijden vertoont, dan zijn de tijden bij 2 gevallen klein te noemen (Brou... en Kemp...), terwijl zij bij 't derde geval daarentegen, 't geen we konden % erwachten, groot zijn. Het lijdt geen twijfel, dat dit verschil \ eroorzaakt wordt door t verschil der gedachten vlucht; door de gedachtenvlucht kan, in zoover zij gepaard gaat met hypervigiliteit en tusschengedachten, direct de reactietijd verlengd worden.

Een bewijs, dat veel intercurrente prikkels invloed uitoefenen, is het optieden der groote arithmetische gemiddelden en gem. variaties1). Deze afleidende prikkels moeten dan ook ten gevolge hebben, dat de absolute waarden voor de reactietijden, uitgedrukt door 't Kr. gemid. van dien invloed ondervonden hebben. De reactietijden zullen dus vergeleken met die in normalen toestand, daar toch sommige waarden een minimum bereikt hebben als de kleinste bij normale personen gevonden, verkort zijn. Waardoor de verkorting tot stand komt blijkt uit onderstaande curven verkregen.

Alle drie reactievormen, zoowel de neutrale als de muscul. en sensor, vertoonen eene overwegende muscul. type. Hierdoor wordt het duidelijk waarom de gem. var. bij ieder patiënt op zich zelf beschouwd, zoo weinig schommelt; tevens is 't zeer waarschijnlijk, dat het korter worden der associatietij den, zooals dit door sommige onderzoekers wordt aangenomen, berust op 't muscul. karakter, die alle psychische functies aannemen.

i) Dit is voornaraoiyk het geval by patiënt Brou..., terwjjl dit voor pat. C. nietzoo is. Hier moeten dus weer andere momenten in 't spel zijn.

Sluiten