Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl we voor beide gevallen konden constateeren, dat deze eveneens met de grootte van de serie proeven toenam, (zie tabel Kühler, serie 28/11 1903).

Yan een geval, waarbij de remissie zeer groot was, vonden we heel kleine waarden. Groote waarden vindt men voor den paranoiden vorm. Het is mogelijk, dat de licht aangeboren imbecilliteit hierbij invloed uitgeoefend heeft.

Eenige malen vinden we voor de absolute waarden, berekend naar Fechner zeer kleine getallen, dit wijst er op dat de curve zeer snel stijgt. Het is waarschijnlijk, dat in deze reeksen de stereotype bewegingen zeer sterk op den voorgrond zijn getreden. Het is wel niet mogelijk, hiervoor anders een verklaring te vinden.

De gem. variaties nemen, waar de psychose vooral door negativisme en stereotypie gekarakteriseerd is, sterk af, om toch nog zeer hoog te blijven. Dat dit er op zou wijzen, dat beide patiënten langzaam in het remissie stadium overgaan, zooals objectief kon vastgesteld worden, valt te betwijfelen, daartegen pleit de waarde van Wieg.... We moeten dus wel aannemen dat een zekere automatie naast de andere factoren haar invloed doet gelden. Yoor den paranoide vorm zijn de gem. variaties zeer groot, terwijl patiënt Gra. . bijna normale waarden geeft.

f. Dementia paralytica.

Al naar gelang bij onze patiënten, lijdende aan dementia paralytica, de positieve (patiënt Keit.., v. W... de Yr...

en de Gr...) of negatieve (T., de L en Wok )

gevoelstoon de overhand heeft, zien we kleinere of grootere reactietijden optreden. Dat deze niet voornamelijk van andere factoren, maar wel degelijk met den affecttoestand van den patiënt samenhangt, bewijzen b.v. de tabellen van de Vr... en T. De dementia was bij den eersten zeer sterk uitgesproken, daarbij had bij dezen patiënt steeds een vroolijk geexalteerde stemming de overhand, terwijl de dementia bij den tweeden patiënt veel geringer was.

Sluiten