Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

optreden. Het is wellicht niet overbodig hierbij nog op te merken, dat de inwerking slechts de reactie, die op 't geruisch volgde, veranderde. Bij uitzondering konden we constateeren, dat die nog op een volgende reactie van invloed was.

Invloed van het interval op den duur der reactie.

Meenden de oudere onderzoekers, die zich met de bepaling van den reactietijd bezighielden, langs experimenteelen weg vastgesteld te hebben, dat de meest gunstige tusschenpauze, voor het tot stand komen van de reageerende beweging, tusschen voorsignaal en het optreden van den acustischen prikkel 1 sec. was, latere onderzoekers o.a. ook Dwelshauwer hebben geen absoluten tijd meer vastgesteld, maar lieten het interval afwisselen tusschen 1 en iy2 sec. Wij waren in de gelegenheid hieromtrent uitgebreide onderzoekingen te verrichten (zie de tabellen van de patiënten Bo..., van Dong..., Veen... en van Zoe...). "VVe meenen hieruit te mogen concludeeren, dat men ook aan deze kleine schommelbreedte voor 't interval niet gebonden is, en deze bij patiënten van */, tot 5 sec. mag schommelen. We meenen ook geen aanduidingen gevonden te hebben, die er op wezen, dat deze schommelbreedte voor normalen kleiner was. Wordt het interval grooter, dan ziet men de absolute waarden langzaam toenemen. Deze toename bedraagt bij een schommelbreedte van 1-10 sec. soms reeds meer dan 100 <r. Een regelmatig te klein interval geeft onregelmatige absolute waarden, die nu eens klein, doch gewoonlijk eenige i te groot zijn.

Besluit.

Ten slotte meen ik hier niet te mogen verzwijgen, dat ik mijzelf bewust ben niet naar alle richtingen, een afgesloten geheel te hebben geleverd, dat hier zich leemten zullen jaten ontdekken, daar 't duidelijk zal zijn, dat langs andere 3) Dwelshauwer. Philos. stud. Bd. 6. 6, 1891.

Sluiten