Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een nieuw voorwerp van onderzoek werd gevonden in de sol van zwavelkoper. dien Spring en de Boeck ') in 1887 wisten te bereiden. Hunne uitkomsten, die in Tabel IV zijn vereenigd, verkregen zij bij een zwavelkopersol, die 1.5 gr. CuS per liter bevatte. Zij geven als grensverdunning het aantal cc. aan, waarin 1 gram watervrij zout is opgelost. Om een beter overzicht te verkrijgen heb ik al die grensverdunningen weer omgerekend tot milliinoleculen per Liter; de aldus verkregen grensconcentraties zijn nl. direct vergelijkbaar.

De getallen in Tabel IV bevestigen de vroegere uitkomsten, zoowel wat den invloed der kationen betreft, als wat in het algemeen de werking der anionen aangaat. Zeer opmerkelijk is evenwel de sterke werking van het natriumhydrocarbonaat en van het kaliumbichromaat. Verder is de sterke werking van het zoutzuur in het oog vallend; deze kan misschien zijne verklaring vinden in de oplosbaarheid van het fijnverdeelde zwavelkoper in zoutzuur.

Over het algemeen zijn de grensverdunningen in Tabel IV grooter dan die in Tabb. II en 111, waaruit dus volgt, dat deze zwavelkopersol gevoeliger voor de werking van electrolyten was dan de door Schulze gebruikte sols van zwavelarsenicum en zwavelantimoon. Zooals gezegd geldt Tabel 11 alleen voor een sol die 1.5 gr. CuS per Liter bevat.

Spring en de Boeck onderzochten echter ook sols van andere concentraties en vonden, dat de invloed der concentratie op de uitkomsten zeer gering was.

Behalve den zwavelkopersol hebben Spring en de Boeck een sol van een mangaanoxyd onderzocht. I)e analyse van het kolloid gat' eene samenstelling, die zij voorstellen door Mn,0,, 4H„0. In Tabel V zijn de uitkomsten van hun onderzoek vereenigd. 't Gehalte van den sol bedroeg 0.12 vaste stof per Liter. Men ziet uit de groote verdunningen in deze tabel aangegeven, dat deze sol zeer gevoelig is voor electrolyten. Ook ziet men weer, dat het MgS04 sterker werkt dan het BaCl.,, zooals bij de vorige onderzoekingen

') Bulletin de la soc. chem. de Paris [2] 48. bl. 165. 1887.

!) ld. bl. 170.

Sluiten