Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ming van do algemeene belangen tegen gevaren, die deze mochten bedreigen, de zorg, dat het bestaande geen nadeelen en schade ondervond — welvaartspolitie: de bevordering van het algemeen welzijn, het nemen van die maatregelen, waardoor het bestaande verbeterd en vermeerderd werd. Dwang, steeds beschouwd als een integreerend bestanddeel van de politie, wil men alleen nog maar onbeperkt toegelaten zien bij de zorg voor de veiligheid: slechts in bijzondere omstandigheden zoude hij nog bij de zorg voor de welvaart geoorloofd zijn. Met deze verandering greep eene andere plaats. Politie, tot nu toe gebruikt om zoowel de zorg voor de veiligheid, de afwending van gevaren, als die voor de welvaart aan te duiden, kwam voor de laatste, de zorg voor de welvaart, in onbruik. Werd politie alzoo gehandhaafd om de staatsbemoeiingen ter zake van gevarenafwending aan te duiden, voor dat deel der staatszorg, dat zich had afgescheiden, ging men het woord „Pflege" gebruiken. En dit onderscheid vinden wij in de Pruisische wetgeving van dien tijd, het Algemeene Landrecht, terug.

Onderging de politie eene verandering, hetzelfde geschiedde met de bevoegdheid van den vorst. Had de leer van het natuurrecht vroeger geholpen bij de vestiging van het absolute vorstengezag, nu deed zij het hare om dat gezag weder te beperken. En beperking kwam in den vorm der constitutioneele monarchie. Het onbeperkte gezag van den vorst werd ingekort door de constitutie. En waar nu deze, behalve enkele bepaalde onderwerpen, aan vorst en volksvertegenwoordiging nog de wetgevende macht opdroeg, daar verstond men hieronder de opdracht

Sluiten