Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

litteratuur vindt men teikeus dit voorschrift aangehaald als bron van aanspraak op hulp, van bevoegdheid tot hulpverleening door de politie aan do burgers. Is nu dit voorschrift der Grondwet werkelijk zoo'n rijkelijk vloeiende bron? Wtf betwijfelen zulks. Doch mocht die twijfel niet worden bevestigd, dan gelooven wij. dat die bron rijkelijker vloeit dan

men zoo oppervlakkig zou meenen.

Dat beroep op, de interpretatie door de postenorder gegeven van art. 4, heelt heel wat pennen en monden in bewe„ing gebracht. Verschillende andere interpretaties hebben daarbij het licht gezien, welke wij hier zullen bespreken.

Volgens het Weekblad van het Recht ontleent ons artikel zijne beteekenis aan het woord „gelijke', terwijl het verder „iets anders doet dan eene verplichting onderstellen, welke noodwendig door iedere overheid moet worden vervuld').

Naar de meening van de Nieuwe Rotterdamsche Courant is er een onbeschreven taak der politie. „Om die te erkennen is een beroep op art. 4 der Grondwet onnoodlg." En al ontbrak dat artikel, dan zou het toch de taak van de politie zijn orde en rust te handhaven, tot bescherming van allen, die zich op het grondgebied van het rijk bevinden, in hun persoon en goederen «). llns nu het niet ontbreekt, vloeien daaruit wel voort een bevoegdheid voor de politie en een recht van de individuen? Ja, want er wordt gesproken van „grondwettigebescherming"').

1) No. 7842.

2) Zie het hoofdartikel, De „Postenorder" II, in het no. van 2o e-

cember 1902. . r>0

S) Zie het hoofdartikel, De „Postenorder I, m het no. van .4 De-

cember 1902.

Sluiten