Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding af te weren. Naar onze meening zal men ook aan de politie den eiseh mogen stellen, dat zij tot geen krachtiger werkend middel haar toevlucht neme, zoolang zij door een zachter het gewenschte resultaat ook kan hereiken. Natuurlijk zal, indien de politie ingrijpt, de rechtsaanrander meer te dragen krijgen, dan wanneer hij vrijwillig zijne rechtsplichten was nagekomen — rechtsgoederenbescherming gaat nu eenmaal niet zonder krenking van rechtsgoederen — maar dat neemt niet weg, dat alles, wat hij meer te dulden krijgt dan noodzakelijk is ter verdediging van het aangerande rechtsbelang, hem onrechtmatig wordt aangedaan.

Het is niet in te zien dat, waar de burger verplicht is bij de rechtsverdediging de grenzen der noodzakelijkheid in acht te nemen, de politie van een dergelijken plicht ontslagen zou zijn en dus hij overschrijding van de noodzakelijkheidsgrens zich niet aan rechtsschennis zou schuldig maken, zooals Mr. Bakker meent.1)

aan zich getrokken, door haar den burger te ontzeggen; ergo ia de staat, in dezen vertegenwoordigd door de politie, verplicht die verdediging te verrichten. Of zou de politie misschien niet bevoegd zijn, omdat het begrip politie is: handhaving van wettelijke voorsohriften (Mr. Bakker, t. a. p., hl. 57)? Als dat begrip hier iets beslist — wij zouden echter niet weten op welken grond — dan moet het zeer wenschelijk geacht worden, dat naast de honderd en meer politiebegrippen, die in den loop der tijden liet daglicht hebben gezien, nog eens een nieuw liet levenslicht aanschouwe, bijv. rechtshandhaving. — Zeer juist de opvatting van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, t. a. p.

T. a. p., bl. 68. — Terecht is o. i. Mr. Arntzeniüs van meening, dat niet noodzakelijk gebruik van den wapenstok door de politie een onrechtmatige daad oplevert. (Aansprakelijkheid voor onrechtmatige ambtshandelingen, Themis 1895, bl. 69 v.)

Sluiten